جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.

رأی شماره 221 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صدور حکم رسمی افرادی که دوره آزمایشی را به پایان رسانده‌اند شماره هـ/82/651تاریخ: 18/4/1385
شماره دادنامه: 221
کلاسه پرونده: 82/651
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حسن محمدی.
مـوضـوع شکایت و خواستـه: اعـلام تعـارض آراء صـادره از شعب 14 و 20 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1600 موضوع شکایت آقای حسن محمـدی به طرفیت، گزینش وزارت بهـداشت و درمـان و آمـوزش پـزشکی به خواسته ابطال نظریه گزینش به شرح دادنامه شماره 769 مورخ 23/5/1380 چنین رأی صادر نموده است، شکایت شاکی با توجه به اینکه استخدام مشارالیه قبلاً طبق قانون نبوده و با اعلام انجام خدمت زیر پرچم یا به دلیل نداشتن معافیت از شمول مستخدمین رسمی خارج بوده و یکی از جمله شروط ورود به خدمت رسمی دولتی داشتن خدمت سربازی بوده است و با توجه به اوراق تحصیلی و منضم به پرونده و اینکه با توجه به مدارک و ملاحظه اوراق پرونده گزینشی شاکی و اینکه در هربار بررسی وضعیت افراد برای استخدام توسط گزینش طبعاً و طبق مقررات قانونی گزینش موظف و مکلف است حال فعلی اشخاص را مورد نظر و بررسی و دقت و رأی قرار دهد و اینکه برای ابطال یا نقض رأی معترض عنه و از لحاظ شکلی ایراد و اشکالی ملاحظه نگردید لذا بنا بمراتب و مستنداً به ماده 15 قانون گزینش و نیز مستنداً به مواد 39 و 51 آیین‌نامه اجرائی قانون مذکور شکایت وارد به نظر نرسیده و رد می‎گردد. ب ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/941 موضوع شکایت آقای محمدصالح قادری به طرفیت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان آذربایجان غربی و به خواسته، الزام دانشگاه به صدور حکم کارگزینی رسمی قطعی به شرح دادنامه شماره 1545 مورخ 22/9/1379 چنین رأی صادر نموده است، هر چند مجوز و مستند قانونی صدور حکم خروج موقت از خدمت از جانب طرف شکایت ارائه و ابراز نشده و در حکم مزبور به تبصره یک ماده 125 قانون استخدام کشوری اشاره گردیده که ماده استنادی مربوط به احضار مستخدم رسمی می‎باشد اما با توجه به حکم اعاده به خدمت جهت شاکی و برقراری حقوق و مزایا و احتساب سنوات مورد نظر با امعان نظر به ماده 19 قانون استخدام کشوری که مبین آن است در پایان دوره آزمایشی مستخدم در عداد مستخدمین رسمی باید منظور شود که با توجه به صدور ابلاغ آزمایشی عدم صدور ابلاغ رسمی پس از انجام مهلت مقرر آن جواز قانونی نداشته و حسب اعلام طرف شکایت سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز طی نامه مورخ 31/6/1378 اعلام موافقت نمـوده بنابراین شکایت شاکـی موجه تشخیص حکم بـه ورود آن و الزام طرف شکایت به صدور ابلاغ رسمی پس از اتمام مدت آزمایشی صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

اولاً با بررسی آراء مورد تعارض، هیأت عمومی وجود تعارض بین آراء صادره را محقق دانست ثانیاً نظر به اینکه بموجب ماده 19 لایحه قانونی استخدام کشوری «افرادی که در دوره آزمایشی لیاقت و کاردانی و علاقه به کار از خود نشان بدهند در پایان دوره آزمایشی به موجب حکم وزارتخانه یا مؤسسه استخدام کننده و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور از لحاظ تطبیق با مقررات استخدامی در عداد مستخدمین رسمی منظور و از حقـوق و مزایای قانونی آن برخوردار خواهند شد.» نظر به مراتب فوق‌الذکر و عنایت به محتویات پرونده و اتمام مدت آزمایشی با نظر موافق هسته گزینش عدم اجرای حکم مقرر در ماده فوق‌الذکر وجاهت ندارد و دادنامه شماره 1545 مورخ 22/9/1379 شعبه چهاردهم بدوی دیوان که متضمن این تثبیت حق مکتسب مستخدم رسمی بر اساس ماده فوق‌الاشعار است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
17904
تاریخ تصویب :
1385/4/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :