جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
اگرگواهانی برمالکیت وتصرفات مالکانه معترض به ثبت گواهی داده باشندوازلحاظ تائیدمالکیت متصرفات هم شهادت به بهره مالکانه ندادن مشارالیه ادانمایندچنین گواهی رانمی توان گواهی برنفی دانست تامسموع نباشد.
حکم شماره 683-8/3/19شعبه 3

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
683
تاریخ تصویب :
1319/03/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :