جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.

اصلاح آیین‎نامه اجرایی قانون احداث تونل مشترک تأسیسات شهری
شماره 49126/ت35523هـوزارت کشور ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/5/1385 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 39409/9269هـ/ب مورخ 16/3/1385 تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی قانون احداث تونل مشترک تأسیسات شهری موضوع تصویب‌نامه شماره 15625/ت31842هـ مورخ 16/3/1384 به شرح زیر اصلاح می‌شود.
1ـ از تاریخ وصول ایراد رسمی، در تبصره (3) ماده (8) عبارت « و میزان خسارت وارده» حذف می‌گردد.
2ـ متن زیر جایگزین ماده (9) می‌گردد:
« ماده 9ـ شورای عالی اداری می‌تواند در حدود ردیف (5) بند « ب » ماده (1) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه موضوع ماده (154) قانون برنامه چهارم توسعه در مورد واگـذاری وظـایف دفـاتـر فنـی استـانداری‌ها در خصـوص احـداث تـونـل مشترک شهری به شهرداری‌ها تصمیم‌گیری نماید.»

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17906
تاریخ تصویب :
1385/5/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :