جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
اگرخوانده ازابتدای امراظهارداردکه (گواهان بدون اینکه ازطرف دادگاه احضارشوندحاضربرای ادای گواهی نخواهندشد)دادگاه نمی تواندبه عذراینکه تقاضای احضارگواهان درموقع نشده است بدون استماع گواهی گواهان مبادرت به اصدارحکم برمحکومیت اونماید.
حکم شماره 1919-12/12/29شعبه 6

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1919
تاریخ تصویب :
1329/12/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :