جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.

اصلاح آیین‌نامه بهبود وضعیت حمل و نقل و ترافیک شهر تهران
وزارت کشور ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/3/1385 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 83923/8190هـ/ب مورخ 26/3/1384 تصویب نمود:
آیین‌نامه بهبود وضعیت حمل و نقل و ترافیک شهر تهران، موضوع تصویب‌نامه شماره 65929/ت29528 هـ مورخ 13/11/1383 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1ـ در ماده (2) عبارت « موظف است» به عبارت « مجاز است» اصلاح می‌گردد.
2ـ در ماده (4) واژه « دبیرخانه» حذف و عبارت « تأیید وزیر کشور» جایگزین عبارت « تأیید کارگروه بهبود وضعیت حمل و نقل و ترافیک شهر تهران و تصویب هیئت وزیران» می‌گردد.
3ـ در ماده (7) عبارت « دستورالعملهای ترافیکی مصوب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور» جایگزین عبارت « دستورالعملهای ترافیکی مصوب کارگروه بهبود وضعیت حمل و نقل و ترافیک شهر تهران» می‌گردد.
4ـ ماده (9) به صورت زیر اصلاح می‌گردد:
« ماده 9ـ ساختار و تشکیلات سازمانی راهنمایی و رانندگی تهران توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا خواهد رسید.»
5 ـ در ماده (11) قبل از عبارت « براساس اولویتهای مصوب» عبارت « مجاز است» اضافه می‌گردد.
6 ـ در ماده (14) عبارت « با موافقت وزارت کشور» حذف می‌گردد.
7ـ ماده (18) از زمان اعلام ایراد لغو می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17911
تاریخ تصویب :
1385/3/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :