جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به جایگزینی جداول آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) قانون بودجه سال1385 کل کشوروزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئـت ‌وزیـران در جلسـه مـورخ 8/5/1385 بنـا به پیشنهــاد سـازمـان مدیـریت و بـرنامـه‌ریزی کـشور و بــه اسـتناد اصـل یکصد و سی و ‌هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
جدول شماره‌های (1)، (3)، (4)، (6) و (7) پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، جایگزین جدول شماره‌های یادشده در پیوست آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) قانون بودجه سال1385 کل‌کشور، موضوع‌تصویب‌نامه شماره14798/ ت34772هـ مورخ 7/4/1385 می‌شود.

(جداول)

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17917
تاریخ تصویب :
1385/5/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع :