جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
اگرمتعهددرمرحله اعتراض برحکم غیابی پژوهشی برای اینکه مشارالیه درتحویل دادن اشیاءتخلف نکرده بلکه ازامتناع ازتویل گرفتن ازناحیه متعهدله بوده است به گواهی گواهان استنادکندطبق مستفادازماده 426قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه بایستی گواهی گواهان رااستماع نماید.
حکم شماره 1651-5/10/26شعبه 1

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1651
تاریخ تصویب :
1326/10/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :