جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی" href="/tags/33032/تعرفه-خدمات-تشخیصی-و-درمانی-در-بخش-دولتی/" class="link">تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1385وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/5/1385 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تأیید شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور و به استناد مواد (8) و (9) بیمه همگانی خدمات درمانی کشور" href="/tags/66142/قانون-بیمه-همگانی-خدمات-درمانی-کشور/" class="link">قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـ مصوب 1373 ـ تصویب نمود:
خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی" href="/tags/33032/تعرفه-خدمات-تشخیصی-و-درمانی-در-بخش-دولتی/" class="link">تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1385 به شرح ذیل تعیین می‌شود:
الف ـ ویزیت پزشکان بخش دولتی
1 ـ ویزیت پزشکان عمومی : هفده هزار (17000) ریال
2ـ ویزیت پزشکان متخصص : بیست و یک هزار و هشتصد (21800) ریال
3 ـ ویزیت پزشکان فوق تخصص : بیست و هفت هزار (27000) ریال
4 ـ ویزیت روانپزشکان : بیست و هفت هزار (27000) ریال
ب ـ سقف پرداختی سازمانهای بیمه‌گر برای ویزیت استادان، دانشیاران و استادیاران هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی (مشروط به ویزیت مستقیم بیمار) بر اساس درجه علمی آنان تا سقف یکصد و سی درصد (130%) تعرفه‌های ذکر شده در جزء‌های (2)، (3) و (4) تعیین می‌شود.
تبصره1ـ سهم بیماران در پرداخت ویزیت سرپایی موضوع بند (ب) برابر مفاد بند « الف» ردیف (2) این تصویب نامه محاسبه و ملاک عمل خواهد بود.
تبصره2ـ اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی به آن دسته از اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی اطلاق می‌شود که به صورت تمام وقت در محل خدمت خود اشتغال داشته و حق انجام فعالیت در زمینه خدمات درمانی به صورت انتفاعی خارج از دانشگاه مربوط را نداشته باشند. دستورالعمل این بند توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تنظیم و ابلاغ خواهد شد.
تبصره3ـ ویزیت اعضای هیئت علمی که به صورت تمام وقت جغرافیایی مشغول فعالیت می‌باشند، در جهت تقویت بخش آموزشی در کشور با ارائه گواهی توسط رئیس علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر تمام وقت بودن جغرافیایی و ضمیمه نمودن حکم تمام وقتی بر مبنای مفاد بند (ب) این تصویب نامه توسط سازمانهای بیمه گر قابل پرداخت است.
ج ـ خدمات درمانی و بیمارستانی
1 ـ ضریب تعرفه داخلی : دو هزار و هفتصد (2700) ریال
2- ضریب تعرفه بیهوشی : هجده هزار و یکصد (18100) ریال
3- ضریب تعرفه جراحی : سی و یکهزار و پانصد (31500) ریال
4 ـ ضریب تعرفه دندانپزشکی : یکهزار و یکصد (1100) ریال
5 ـ ضریب تعرفه فیزیوتراپی : یکهزار و سیصد و هفتاد (1370) ریال
تبصره1ـ در مراکز فیزیوتراپی که متخصصان طب فیزیکی و توانبخشی ، دکترای فیزیوتراپی و پزشکان متخصص بر اساس ضوابط، مجاز به عهده دار شدن مسئولیت فنی مراکز مذکور هستند، ضریب تعرفه تا رقم یکهزار و ششصد و پنجاه (1650) ریال برای آنان اعمال خواهد شد.
تبصره2ـ تعرفه ضریب داخلی، جراحی و بیهوشی برای ارائه خدمات بیمارستانی تنها در قسمت حق الزحمه نیروی انسانی در مورد پزشکان هیئت علمی که به صورت تمام وقت جغرافیایی در بیمارستانهای آموزشی خدمت می‌کنند و نیز تعرفه خدمات متخصصان پزشکی (ضریب داخلی، جراحی و بیهوشی) در مناطق محروم تا دو برابر ارقام مندرج در بند (ج) این تصویب نامه تعیین می‌شود.
دستورالعمل مربوط توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تهیه خواهد شد.
د ـ به سرجمع تعرفه‌های خدمات آزمایشگاهی و پاتولوژی برای بخش دولتی در سال 1385 تا پنج درصد (5%) به تعرفه‌های مصوب هیئت وزیران سال 1384 اضافه خواهد شد.
هـ ـ به سر جمع تعرفه‌های خدمات پرتو پزشکی مصوب سال 1384 هیئت وزیران برای بخش دولتی تا پنج درصد (5%) اضافه خواهد شد. رشد تعرفه‌های اسکن ایزوتوپ ده درصد (10%)، رادیوتراپی ده درصد (10%) و MRI نسبت به سال گذشته بدون رشد می‌باشد.
و ـ کلیه اعداد اعلام شده به درصد در این تصویب نامه تا دو رقم قابل گردکردن بوده که دبیرخانه شورای‌عالی بیمه خدمات درمانی کشور نسبت به این امر اقدام خواهد نمود.
ز ـ هزینه اقامت در اتاقهای سه تختی و بیشتر (هتلینگ) در بیمارستانهای بخش دولتی
بیمارستان درجه 1 : یکصد و پانزده هزار و هفتصد (115700) ریال
بیمارستان درجه 2 : نود و دو هزار و ششصد (92600) ریال
بیمارستان درجه 3 : شصت و نه هزار و سیصد (69300) ریال
تبصره1ـ مبنای رشد نرخ هزینه اقامت در بخش دولتی برای سایر تختهای بیمارستانی و همچنین اتاقهای یک تختی ودو تختی تا پانزده درصد (15%) رشد نسبت به تعرفه‌های سال 1384 خواهد بود.
تبصره2ـ نرخ هزینه اقامت (هتلینگ) در بخشهای مراقبت ویژه در بخش دولتی تا پانزده درصد (15%) نسبت به نرخ سال 1384 اضافه می‌شود.
تبصره3ـ پرداخت سازمانهای بیمه‌گر بر مبنای تعرفه اقامت سه تختی بخش دولتی خواهد بود.
تبصره4ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی بر اساس ضوابطی که به تأیید شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور می رسد، مجموعاً تا ظرفیت سه هزار تخت را به عنوان بخشهای منتخب از بین دانشگاههای علوم پزشکی و سایر سازمانهای دولتی و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی (نظیر سازمان تأمین اجتماعی) با تصویب شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور انتخاب و به سازمانهای بیمه‌گر معرفی می‌کنند. تعرفه اقامت در این بخشها معادل 69/1 برابر هزینه اقامت در بخش دولتی تعیین می‌شود. پرداخت سازمانهای بیمه‌گر به واحدهای طرف قرارداد بر مبنای 69/1 برابر هزینه‌های اقامت در بخش دولتی سه تختی خواهد بود (بارعایت فرانشیز دریافتی از بیماران در بخشهای نمونه بر اساس تعرفه‌های مصوب هزینه اقامت در بخش دولتی و مابه‌التفاوت آن به عنوان تخفیف منظور می‌شود.)
2 ـ فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی سال 1385 به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف ـ فرانشیز پرداختی توسط بیماران بیمه شده توسط سازمانهای بیمه‌گر پایه در سال 1385 برای خدمات بستری و سرپایی برابر سال 1384 خواهد بود. بدیهی است مابه‌التفاوت رقم مذکور از تعرفه‌های بخش دولتی سال 1385 اعم از خدمات بستری و سرپایی به عنوان تخفیف از سوی دانشگاههای علوم پزشکی محسوب می‌شود.
ب ـ فرانشیز خدمات درمانی بستری برای بخش دولتی ده درصد (10%) می‌باشد.
تبصره ـ پرداخت سازمانهای بیمه‌گر بر مبنای تعرفه‌های بخش دولتی مصوب سال 1385 خواهد بود.
ج ـ فرانشیز پرداختی توسط بیماران برای کلیه خدمات سرپایی معادل سی درصد (30%) تعرفه‌های مصوب سال 1384 و با رعایت بند « الف» ردیف (2) می‌باشد.
تبصره ـ پرداخت سازمانهای بیمه‌گر در مورد خدمات درمانی سرپایی بر مبنای تعرفه‌های مذکور در این تصویب‌نامه خواهد بود و در مورد سایر خدمات سرپایی در بخش خصوصی، فرانشیز مربوط سی درصد (30%) تعرفه‌های مصوب بخش دولتی و با رعایت مفاد بند « الف» ردیف (2) خواهد بود.
بیمه‌شدگان اجباری مشمول قانون تأمین اجتماعی که به مراکز درمانی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه می‌کنند، از پرداخت فرانشیز موضوع این بند معاف می‌باشند.
3ـ براسـاس تبـصره (3) ماده واحـده قانون اصـلاح قـانون تعزیرات حکومتی ـ مصوب 1373ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضمن لغو تعرفه‌های مصوب و ابلاغی سازمان نظام پزشکی برای سال 1385، سقف تعرفه‌های بخش خصوصی سال 1385 براساس تعرفه‌های مورد تصویب کارگروه پنج نفره منتخب رئیس جمهور که به پیوست این تصویب‌نامه ابلاغ می‌شود و تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، اصلاح می‌شود.
4ـ نرخ حق سرانه بیمه خدمات درمانی در سال 1385 برابر سی و هشت هزار و نهصد و پنج (38905) ریال تعیین گردیده است که نسبت به سرانه سال گذشته سی و پنج هزار و پنجاه (35050) ریال، یازده درصد (11%) رشد داشته است.
5 ـ سهم کارکنان دولت از سرانه معادل یک سوم حق سرانه منظور و ملاک محاسبه خواهد بود.
6 ـ معادل دو نهم حق سرانه برای افراد تبعی درجه 2 افزوده و مضاف بر حق سرانه مصوب دریافت می‌شود (به استثنای فرزندان سوم به بعد).
7 ـ ادامه پوشش بیمه‌ای جهت آن دسته از فرزندان دختر و پسر که از پوشش بیمه‌ای خارج می‌شوند، در صورت استمرار پرداخت حق بیمه بر مبنای افراد تبعی درجه 2 بلامانع است.
8 ـ به استناد مفاد بند « الف» تبصره (14) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، تعرفه‌های اعلام شده برای هر سال از اول فروردین ماه همان سال قابل اعمال و لازم‌الاجرا می‌باشد.
9ـ این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره4281/ت32661هـ مورخ 31/2/1384 می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی

صورت جلسه کارگروه پنج نفره منتخب رییس جمهور

1ـ ویزیت پزشک عمومی تا سقف : بیست و هفت هزار (27،000) ریال
2ـ ویزیت پزشک متخصص : چهل هزار (40،000) ریال
3ـ ویزیت پزشک فوق تخصص و روان پزشک : پنجاه هزار (50،000) ریال
12 داخلی تا سقف : هشت هزار (8،000) ریال
5 ـ k جراحی تا سقف : یکصد هزار (100،000) ریال
6 ـ k بیهوشی تا سقف : پنجاه و هفت هزار (57،000) ریال
7ـ هتلینگ درجه یک تا سقف : دویست و هفتاد هزار (270،000) ریال
8 ـ هتلینگ درجه دو تا سقف : دویست و پنجاه هزار (250،000) ریال
9ـ هتلینگ درجه سه تا سقف : دویست و چهل هزار (240،000) ریال

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17917
تاریخ تصویب :
1385/5/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :