جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
ماده 1309قانون مدنی ناظراست به کسانی که خودویاجانشین قانونی او درتنظیم سندرسمی شرکت داشته است بنابراین درغیراین صورت طرف دعوی می تواندبرای اثبات اینکه مثلاموردنزاع جزءطبقات استثنائی درسند مالکیت که برای طرف اومنحصرادرآنهاحقی قائل شده نمی باشدتقاضای تحقیق ازمطلعین نمایدواستدلال دادگاه به اینکه (باوجودقباله رسمی نمی توان خلاف آن راباگواهی ثابت کرد)درست نخواهدبود.
حکم شماره 320/8-29/8/20شعبه 1

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
8320
تاریخ تصویب :
1320/08/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :