جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
مقصود از عبارت ( احراز اینکه در ضمن معامله و قرارداد تصریح شده و یا بنای متعاملین برآن بوده و یا عادتا و عرفا معامله مبنی برآن باشد ) مذکوردر شق 7 ماده 13 قانون آئین دادرسی مدنی ذکر مواردی است که ممکن است درآن موارد مطالبه وفای به شرط وعهد نمود و مقصود حصرصلاحیت دادگاه بخش به صورتی که شرایط مذکورموجود باشد نبوده و عبارت هم دلالت برحصر مذکور ندارد.
حکم شماره 1010-31/3/30شعبه 4

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1010
تاریخ تصویب :
1330/03/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :