جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.تاریخ 24/4/74 شماره دادنامه 67 کلاسه پرونده 74/9

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظربه اینکه آراشماره 450-6/8/70 و584-11/10/70 شعبه 16دیوان عدالت اداری براساس دادنامه 821 دادگاه انقلاب اسلامی بوشهروتوضیحات حاکم شرع دادگاه مذکورصادرگردیده است ،علیهذابنظراکثریت اعضاهیات عمومی اصلح الرایین تشخیص می شود.این حکم مستندابه ماده 20قانون دیوان عدالت اداری ،برای شعب دیوان وسایرمراجع درمواردمشابه لازم الاتباع می باشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -اسماعیل فردوسی پور

* سابقه *
شماره ه/74/74 27/1/1375
تاریخ 24/4/74 شماره دادنامه 67 کلاسه پرونده 74/9

مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : غلامرضاراموز
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراصادره ازشعب 14و16دیوان عدالت اداری .
مقدمه :الف - شعبه چهاردهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 72/170موضوع شکایت آقای غلامرضاراموزبطرفیت سازمان ثبت اسنادواملاک کشوربخواسته اعاده بخدمت ولغوحکم انفصال دائم بشرح دادنامه شماره 536 مورخ 14/4/72 چنین رای صادرنموده است :شاکی مدعی است که بموجب حکم شماره 1158/11 16/5/69 سازمان ثبت اسنادواملاک کشوروبه استناددادنامه شماره 821 18/12/66دادگاه انقلاب اسلامی بوشهربه انفصال دائم محکوم گردیده ،وبطوری که حاکم شرع درتاریخ 23/3/67اعلام داشته منظورازانفصال ازشغل مورداستناد سازمان ثبت اخراج ازاداره نیست بلکه شغل اداری وی بایدتغییریابدکه با توجه به متن دادخواست تقدیمی ومدارک استنادی وموضوع شکایت وخواسته و دادنامه شماره 2783/14-7/4/72اداره کل دفترحقوقی سازمان ثبت وباتوجه به حکم کارگزینی شماره 1158/11مورخ 16/5/69دائربراینکه چون دادگاه انقلاب بوشهربموجب دادنامه شماره 821-18/12/66مستندابه ماده 65 قانون تعزیرات شمارابه انفصال دائم ازشغل محکوم نموده ،باتوجه به نظریه شماره 914/7-5/2/69اداره حقوقی قوه قضائیه مفاددادنامه صادره عینابه مورداجراگذارده می شود،لذاازناحیه سازمان ثبت اسنادتخلفی ازقوانین ومقررات ویامخالفت باآنهادرارتباط باشکایت فعلی شاکی مشهودنیست وحکم به ردشکایت صادرمی گردد.
ب - شعبه شانزدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 69/317موضوع شکایت آقای غلامحسین صیادی بطرفیت سازمان ثبت اسنادواملاک کشوربخواسته اعتراض به حکم 16/5/69مبنی برانفصال دائم ازشغل بشرح دادنامه شماره 450مورخ 6/8/70چنین رای صادرنموده است :اداره طرف شکایت ملزم به اجرای دادنامه صادره ازمحاکم صالحه است وصراحت اظهارنظروانشاحکم وسیله حاکم شرع هم جای شبهه ووجوب تفسیررامنتفی می نماید،مضافااینکه اداره طرف شکایت بدوابراساس رای دادگاه کیفری اقدام به تغییرمحل خدمت وانفصال ازشغل شاکی منطبق بانظردادگاه نموده است وتغییرتصمیم بعدازاجراوعمل مخالف بامنظورحاکم شرع مجوزقانونی نداشته ،لذاحکم به ورودشکایت شاکی صادرو اعلام می گردد.
ج - شعبه شانزدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 69/462موضوع شکایت آقای علی خورشیدی بطرفیت سازمان ثبت اسنادواملاک کشوربه خواسته ابطال حکم اخراج واعاده بخدمت طی دادنامه شماره 584-11/10/70چنین رای صادرنموده است :نظربه اینکه انفصال دائم شاکی ازشغل براساس دادنامه شماره 821 18/12/66دادگاه انقلاب اسلامی بوشهرصورت گرفته ودادگاه مرقوم درتوجیه حکم صادره اعلام نموده است "منظورازانفصال ازشغل اخراج ازاداره نبوده ، بلکه شغل اداری وی بایدتغییرنماید"،لاجرم سازمان طرف شکایت ملزم به اجرای حکم صریح دادگاه صادرکننده حکم بوده ومادامی که حکم مذکوربه طریق قانونی دیگرملغی الاثراعلام نگردد،ولوآنکه متکی به استنباط نادرست از قانون باشدمسئولیت قانونی آن دربرابردادسراودادگاه انتظامی قضات با شخص صادرکننده حکم بوده ،وبهرتقدیرقابل اجراخواهدبود،ازاین روحکم به ورودشکایت شاکی صادرواعلام می شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پوروباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آرابه شرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
پنج شنبه پنجم مهرماه 1375 سال پنجاه ودوم - شماره 15021

7
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
67
تاریخ تصویب :
1374/04/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :