جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
چون حق اشتراک واستفاده ازتلفن ازحقوق غیرمالی بشمارمی رود(مانند نسب وتولیت )ودرخواست رفع مزاحمت نسبت به این گونه حقوق درحقیقت مطالبه حق است نه رفع مزاحمت ازحق مالی تااختصاص به غیرمنقول داشته ودر منقول قابل قبول نباشددراین صورت حکم به رددعوی به استنادمنقول بودن تلفن موردنداردوچون طبق ماده 16قانون آئین دادرسی مدنی دعاوی راجع به حقوق غیرمالی ازصلاحیت دادگاه بخش خارج است بنابراین دراین موردرسیدگی با دادگاه شهرستان خواهدبود.
حکم شماره 1032-20/6/25شعبه 1

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1032
تاریخ تصویب :
1325/06/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :