جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
برحسب ماده 43قانون آئین دادرسی مدنی اختلافات ناشیه ازاجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم به توسط آن دادگاه اجرامی شودبنابراین اگرکسی به خواسته خانه واقع مثلادراصفهان به ارزش مبلغی باخسارات برکس دیگربعنوان اعتراض برعملیات اجرائی دردادگاه شهرستان تهران اقامه دعوی کندوتوضیح دهدکه ازدادگاه استان تهران حکم واجرائیه ای برعلیه پدر خواهان وحقانیت خوانده صادرگردیده ودادگاه شهرستان تهران دستوراجرا داده ودرنتیجه اجرای دادگستری اصفهان به دستوردادگاه شهرستان تهران خانه مزبورراکه متعلق به من است توقیف نموده ورفع توقیف وحکم به خسارت را تقاضاکنددراین موردچون اجرای حکم به وسیله دادگستری اصفهان بوده دادگاه صلاحیتداراصفهان صلاحیت رسیدگی خواهدداشت نه دادگاه شهرستان تهران .
حکم شماره 172-23/8/22شعبه 1

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
172
تاریخ تصویب :
1322/08/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :