جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش شماره80181/ت35013هـوزارت کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/6/1385بنا به پیشنهاد شماره 61/6/1/12553 مورخ 9/2/1385وزارت کشور و به استناد ماده (95) الحاقی انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران" href="/tags/23593/قانون-تشکیلات،-وظایف-و-انتخابات-شوراهای-اسلامی-کشور-و-انتخاب-شهرداران/" class="link">قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب1382ـ تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش موضوع تصویب نامه شماره 18468/ت26735هـ مورخ 24/4/1381 و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
1ـ ماده (3) به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ماده3ـ اولین جلسه رسمی شوراها در همان تاریخ مذکور در ماده (3) قانون تشکیل خواهد شد.
2ـ عبارت « ماده (31) قانون» در تبصره ماده (3) به عبارت « مواد (31)، (83) و (84) قانون» اصلاح می‌گردد.
3ـ دو تبصره به شرح زیر به ماده (5) الحاق می‌گردد:
تبصره1ـ انتخابات هر تیره از عشایر کوچ‌رو کشور موضوع ماده (68) مکرر قانون عیناً مطابق انتخابات شورای اسلامی روستا برگزار خواهد شد.
تبصره2ـ در اجرای تبصره ماده (7) قانون، مرکز آمار ایران موظف است جمعیت هر روستا را طبق آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن به وزارت کشور اعلام نماید و در صورت نبود کد سرشماری برای هر روستا و یا فقدان آمار جمعیتی حسب درخواست وزارت کشور، نسبت به تعیین جمعیت روستای ذی‌ربط اقدام نماید.
4ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (6) اضافه می‌گردد:
تبصره ـ در صورتی که همزمان با برگزاری انتخابات شوراها، انتخابات دیگری نیز برگزارگردد، به تشخیص و دستور وزارت کشور یک شعبه ثبت نام و اخذ رای و حتی‌الامکان با اعضای واحد و با صندوقهای مجزا برای هر یک از انتخابات در نظر گرفته خواهد شد.
5 ـ تبصره ماده (7) به عنوان تبصره (1) تلقی و متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده یاد شده الحاق می‌گردد:
تبصره2ـ در صورتی که همزمان با برگزاری انتخابات شوراها، انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رای در یک یا چند حوزه یا سراسر کشور بر عهده وزیر کشور است.
6 ـ ماده (8) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده8‌ ـ‌ فرماندار موظف است در اجرای مواد (3) و (16) قانون، پس از تأیید نهایی صحت انتخابات و قطعی شدن نتیجه آن بلافاصله پس از پایان دوره قبل، از اعضای اصلی شورا دعوت نماید در اولین جلسه رسمی شورا که به ریاست مسن‌ترین عضو تشکیل می‌شود شرکت نموده و نسبت به انتخاب هیئت رییسه شورا اقدام نمایند.
7 ـ در ماده (10) عبارت « ماده (9) قانون» به عبارت « ماده (8) قانون» اصلاح می‌گردد.
8 ـ ماده (15) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده15ـ سرپرست بخشداری به جای بخشدار خواهد بود .
9ـ ماده (22) و تبصره آن حذف و متن زیر به عنوان ماده (20) به آیین‌نامه یادشده الحاق و شماره مواد (20) و (21) به شماره‌های (21) و (22) تغییر می‌یابد:
ماده20ـ در اجرای ماده (86) قانون، وزارت کشور موظف است اعتبار مورد نیاز برای پرداخت حق الزحمه به کلیه افرادی که در امر برگزاری انتخابات همکاری می‌نمایند اعم از مشاغل آزاد، دولتی و بازنشستگان را برآورد و برای تصویب و تأمین اعتبار به هیئت وزیران پیشنهاد نماید.
10ـ ماده (22) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده22ـ بخشدار موظف است در اجرای تبصره ماده (33) قانون، به منظور تعیین معتمدان اصلی و علی البدل عضو هیئت اجرایی بخش (30) نفر از معتمدان اقشار مردم را انتخاب نماید.
11ـ ماده (23) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده23ـ بخشدار موظف است بلافاصله از معتمدان منتخب، اعضای اداری هیئت اجرایی و هیئت نظارت به طور کتبی دعوت نماید. معتمدان حداکثر ظرف دو روز از تاریخ دعوت، تشکیل جلسه می‌دهند و پس از حضور حداقل دو سوم آنان (20 نفر از 30 نفر) از بین خود هفت نفر را به عنوان معتمدان اصلی و پنج نفر را به عنوان معتمدان علی البدل هیئت اجرایی با رای مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب و مراتب را صورتجلسه می‌نمایند.
12ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (31) الحاق می‌گردد:
تبصره ـ به منظور جلوگیری از هر گونه خلل در برگزاری برنامه‌های روز ثبت نام و اخذ رای، هیئت اجرایی موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که در صورت عدم حضور هر یک از اعضای شعبه، بلافاصله فرد جایگزین به محل شعبه اعزام گردد.
13ـ در ماده (33) عبارت « و اعضای شعبه» بعد از عبارت « از ایشان» اضافه و متن زیر به عنوان تبصره به آن الحاق می‌گردد:
تبصره ـ به منظور جلوگیری از هر گونه خلل در برگزاری برنامه‌های روز ثبت نام و اخذ رای، بخشدار موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که در صورت عدم حضور هر یک از نمایندگان خود، بلافاصله فرد یا افراد جایگزین را به محل شعبه اعزام نماید.
14ـ ماده (34) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده34ـ هیئت اجرایی موظف است پس از حضور نمایندگان بخشدار و اعضای شعب در جلسه توجیهی برنامه ثبت نام و اخذ رای و قرائت و شمارش آرا و سایر آموزشهای لازم، صندوق اخذ رای و تعرفه و برگ رای و مهر انتخابات و سایر وسایل مورد نیاز را به نمایندگان بخشدار تحویل دهد. هیئت اجرایی موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا شعب ثبت نام و اخذ رای حداقل یک ساعت قبل از شروع اخذ رای آماده به کار شود و مسئولان شعبه در محل حاضر باشند.
تبصره ـ نمایندگان بخشدار موظفند پس از حضور در محل شعب ثبت نام و اخذ رای ، صندوق و تعرفه و برگهای رای و سایر وسایل و لوازم مورد نیاز را در اختیار رییس شعبه قرار دهند.
15ـ در ماده (46) بعد از عبارت « دو نسخه تصویر کلیه صفحه‌های شناسنامه» عبارت « ، اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا مدرکی دال بر مشخص بودن وضعیت خدمت وظیفه عمومی» اضافه و متن زیر به عنوان تبصره به آن اضافه می‌شود:
تبصره ـ در صورتی که تعداد داوطلبان برای تشکیل شورا کمتر یا برابر با تعداد اعضای اصلی باشد، انتخابات برگزار نخواهدشد.
16ـ در ماده (50) واژه « کلیه» حذف می‌گردد.
17ـ تبصره (1) ماده (51) حذف و تبصره (2) به تبصره (1) تغییر می‌یابد و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به شرح زیر به ماده یادشده الحاق می‌گردد:
تبصره2ـ عدم ارسال هر گونه پاسخ توسط مراجع مذکور در ماده (46) قانون در مهلت مقرر، به منزله فقدان سوابق سوء داوطلبان در آن مراجع محسوب می‌گردد.
18ـ در ماده (53) عبارت « نظریه خود مبنی بر تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان، به طـور کتبی و با ذکر دلایل قانونی و مـدارک لازم به بخشـدار اعلام نماید» به عبـارت « نظریه خود را مبنی بر تأیید یا رد صلاحیت آن دسته از داوطلبانی که صلاحیت آنان توسط هیئت اجرایی رد شده است، به صورت کتبی به بخشدار اعلام نماید» تغییر می‌یابد و متن زیر به عنوان تبصره به آن اضافه می‌گردد:
تبصره2ـ چنانچه هیات نظارت بخش درباره داوطلب یا داوطلبان مذکور، نظر خود را در مهلت مقرر اعلام ننماید، نظر هیئت اجرایی ملاک عمل خواهد بود.
19ـ ماده (54) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌گردد:
ماده54 ـ بخشدار موظف است پس از وصول نظریه هیات نظارت بخش مبنی بر تأیید یا رد تصمیمات هیئت اجرایی بخش در خصوص رد صلاحیت داوطلبان و همچنین با رعایت تبصره ماده (53) بلافاصله مراتب تأیید یا رد صلاحیت هر یک از داوطلبان را به طور کتبی به داوطلب تأیید یا رد صلاحیت شده ذی‌ربط اعلام نماید.
تبصره ـ داوطلبان رد صلاحیت شده ظرف چهار روز پس از دریافت نظریه هیئت اجرایی به استناد تبصره (1) ماده (50) قانون می‌توانند ضمن درخواست دلایل رد صلاحیت خود، شکایت خود را به هیئت نظارت شهرستان تسلیم نمایند.
20ـ تبصره ماده (55) به عنوان تبصـره (1) تلقی و متن زیر به عنوان تبصـره (2) به ماده (55) الحاق می‌گردد:
تبصره2ـ رعایت قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف ـ مصوب1378 ـ در خصوص بررسی صلاحیت داوطلبان و ابلاغ مراتب رد صلاحیت به داوطلبان ذی‌ربط الزامی است.
21ـ بندهای ذیل ماده (63) به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های (1) و (2) آن ابقا و چهار تبصره به شماره‌های (3)، ‌(4)، (5) و (6) به آن الحاق می‌گردند:
1ـ نوشتن و یا اظهار مطالب خلاف واقع.
2ـ دیوار نویسی، راه‌اندازی کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار خارج از محل سخنرانی و یا ستاد تبلیغاتی انتخاباتی.
3ـ اعلام نظر شخصیتها در تأیید نامزدها با ذکر عنوان و مسئولیت آنان.
4ـ استفاده از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد.
5 ـ فعالیت انتخاباتی کارمندان در ساعت اداری.
6 ـ استفاده از وسایل و امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی ( به هر میزان) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور.
7 ـ فعالیت تبلیغاتی مجریان و ناظران انتخابات برای نامزدهای انتخاباتی در قلمرو مسئولیت خود.
8 ـ الصاق هر گونه آثار تبلیغاتی نامزدها بر روی علائم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستان‌ها، تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و تابلوهای منصوبه در معابر عمومی توسط بخش دولتی و وابسته به دولت و همچنین تاسیسات عمومی و دولتی و صندوقهای پست، باجه‌های تلفن، پستهای برق و تلفن، تابلوها و املاک بخش خصوصی (مگر با رضایت مالکان یا متصرفان) و هرگونه تابلوی راهنما.
مأموران انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفان را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل می‌نمایند. بخشداریها موظفند با استفاده از امکانات محلی نسبت به امحای چنین اوراقی اقدام نمایند.
9 ـ تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنان.
10ـ پاره یا معدوم نمودن عکس و آثار تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی در مدت و زمان قانونی تبلیغات که در محلهای مجاز الصاق شده و یا نصب شده باشد.
11ـ انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی تحت عنوان داوطلبی خارج از مهلت قانونی تبلیغات.
تبصره3ـ استفاده از اماکن دولتی و عمومی مشروط به اخذ مجوز از مقامات ذی‌صلاح و پرداخت هزینه برابر برای تمامی نامزدها و طرفداران آنان بلامانع است.
تبصره4ـ بخشداریها می‌توانند با استفاده از امکانات محلی، محلهای مناسبی اعم از ثابت یا سیار برای الصاق یا ارائه آثار تبلیغاتی نامزدها تعیین نمایند و در صورت لزوم هزینه لازم را از آنان اخذ کنند.
تبصره5 ـ استفاده از هر گونه آثار تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان اعم از کاغذی، پارچه‌ای، مقوایی، فلزی و یا هر جنس دیگریا ابعاد بیشتر از 70 × 100 سانتی متر ممنوع است.
تبصره6 ـ شرکت پست در چارچوب اساسنامه خود فقط می‌تواند در امر توزیع آثار تبلیغاتی نامزدها اقدام نماید.
22ـ ماده (64) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌گردد:
ماده64 ـ مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج نمایند و یا مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. در این صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را به نشریه مزبور بدهند و آن نشریه طبق قانون مطبوعات مکلف به چاپ فوری آن در مهلت مجاز تبلیغات می‌باشد.
تبصره ـ مطبوعات و نشریات در انتشـار هر گونه مطلب در خصـوص نامزدها مکلفند به نحوی اقدام نمایند که فرصت پاسخگویی برای نامزد در مهلت مجاز تبلیغاتی فراهم باشد.
23ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (66) الحاق می‌گردد:
تبصره ـ ستاد تبلـیغات انتخاباتی، مرکزی است که فـعالیتهای تبلـیغاتی نامزدها و طرفداران آنان مندرج در مواد فصل پنجم این آیین‌نامه در آن ساماندهی و انجام پذیرد. هر داوطلب تنها می‌تواند یک ستاد تبلیغاتی دایر نماید.
24ـ عنوان فصل ششم به شرح زیر اصلاح می‌شود:
فصل ششم ـ برنامه روز اخذ رای و شمارش و قرائت آرا و اعلام نتیجه اخذ رای
25ـ در ماده (68) دو تبصره به شرح زیر اضافه می‌گردد و حرف « ث» به « ج» در مرحله ثبت نام تغییر می‌یابد:
تبصره1ـ چنانچه صندوق اخذ رای به گونه‌ای ساخته شده باشد که نیازی به لفاف نداشته باشد، پس از بستن آن فقط محل یا محلهای تعیین شده بر روی صندوق در مراحل مختلف اخذ رای با مهر انتخابات لاک و مهر (پلمب) خواهد شد.
تبصره2ـ در اجرای ماده (66) قانون در صورت اعزام بازرس یا بازرسان ثابت وزارت کشور به شعب ثبت نام و اخذ رای، آنان موظفند در کلیه مراحل برنامه روز اخذ رای و قرائت و شمارش آرا و اعلام نتایج و تنظیم صورتجلسه حضور یافته و تمامی نسخه‌های صورتجلسه شعبه را امضا کنند.
26ـ در ماده (68) در کلیه مواردی‌که عبارت « لاک و مهر» آمده است، واژه «(پلمب)» بعد از آن اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17945
تاریخ تصویب :
1385/6/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :