جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
به موجب فقره 4 ماده 13 قانون آئین دادرسی مدنی دعوای راجع به اعتبار نداشتن سنددرصورتی که حق یا مورد معامله بیش ازده هزارریال نباشدداخل درصلاحیت دادگاه بخش است بنابراین اگرمتعلق حق مدعی عین ملک ( ابطال اجاره نامه ملک مزروعی ) باشد بایستی تقویم شودتا صلاحیت دادگاه بخش معلوم گردد.
حکم شماره 59-18/1/27 شعبه 8

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
59
تاریخ تصویب :
1327/01/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :