جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
مفادفقره 7ماده 13قانون آئین دادرسی مدنی این است که درموردمطالبه وفای به شرط وعهداگرموردمطالبه قابل ارزیابی نباشدرسیدگی به آن راجع به دادگاه بخش است واگرقابل ارزیابی باشدنصاب دادگاه بخش معتبراست یعنی اگردرحدودنصاب دادگاه بخش باشددادگاه بخش رسیدگی می کندواگر خارج ازحدنصاب بخش باشدصلاحیت رسیدگی نداشته وبایدبه دادگاه صلاحیتدار مراجعه شودوبرفرض تنظیم دادخواست برخلاف ترتیب مقرردرماده 72قانون آئین دادرسی مدنی بایستی قراررددادخواست داده شودنه حکم به بطلان دعوی .
حکم شماره 268-6/4/22شعبه 4

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
268
تاریخ تصویب :
1322/04/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :