جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


رای شماره : 61 - 11/09/1344

رای شورای عالی ثبت
مامورژاندارمری درموردابلاغ اجراییه ای درصورت مجلس نوشت :"به علت نبودن مدیون وامتناع بستگان اجراییه به محل اقامت وی ابلاغ قانونی شد" وصورت مجلس مذکورراچندنفرامضاکردندولی دربرگ اجراییه (نسخه ثانی ) برخلاف دستورماده 11نظامنامه اجراچیزی ننوشت .اجراییه اعاده شدتاابلاغ شوداین بارمامورژاندارمری درذیل اجراییه نوشت :"1/2/36ابلاغ الصاق شد"که بازهم رعایت ماده 11نظامنامه نشد.
دایره اجراابلاغ مذکورراصحیح دانسته آگهی مزایده رامنتشرکردلکن آگهی الصاقی چهارروزبعدازآن منتشرشد(ماده 85 نظامنامه اجرا).درآگهی نوبت دوم هم درشماره پلاک اشتباه شد.شکایتی ازعملیات اجرایی نشد. رای مورخ 11/9/44شورا:
اکثریت :"اشتباهات موثربنظرنمی رسد".
اقلیت :"اشتباه موثراست ".
* سابقه *

توضیح - مقارنت نشرآگهی الصاقی (پشت سفید)بانشرآگهی مزایده در آراشوراضروری تشخیص نشده است ولی به شرط اینکه فاصله زمانی عرفامغتفر باشدبنابراین عمده همان اشتباه درپلاک است وازاین جهت ازنظراکثریت علت عدم تاثیراشتباه هماناصحت مفادآگهی مزایده درنوبت اول وسوم است .
(نظیررای 62-63)
مرجع :آراشورای عالی ثبت وشرح آن صفحه 83
تالیف :محمدجعفرجعفری لنگرودی

36
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
61
تاریخ تصویب :
1344/09/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :