جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.تاریخ 28/11/74 شماره دادنامه 195 کلاسه پرونده 71/99

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظربه اینکه ابطال حکم بازخریدخدمت مستخدم رسمی مفیدعدم قطع رابطه استخدامی اوباواحددولتی متبوع می باشدوبافرض استمراررابطه استخدامی واینکه عدم اشتغال درخصوص موردمستندبه فعل مستخدم نبوده است ، احتساب مدت عدم اشتغال بخدمت ناشی ازبازخریدخدمت غیرقانونی ازلحاظ بازنشستگی باپرداخت کسورقانونی موافق مقررات بوده و درنتیجه دادنامه شماره 46مورخ باپرداخت کسورقانونی موافق مقررات بوده ودرنتیجه دادنامه شماره 46مورخ 7/2/71شعبه هفتم درحدی که متضمن این معنی می باشد مطابق اصول وموازین قانونی شناخته می شود. این رای طبق ماده 20قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایرمراجع مربوطه درمواردمشابه لازم الاتباع می باشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -اسماعیل فردوسی پور

* سابقه *
شماره ه/71/99 27/1/1375
تاریخ 28/11/74 شماره دادنامه 195 کلاسه پرونده 71/99

مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای نادرکرباسچی
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراصادره ازشعب 2و7دیوان عدالت اداری .
مقدمه :الف - شعبه دوم دررسیدگی به پرونده کلاسه 70/665موضوع شکایت آقای نادرکرباسچی بطرفیت سازمان آب منطقه ای غرب بخواسته احتساب سوابق خدمتی ودرخواست حقوق معوقه طی دادنامه شماره 44-24/1/71 چنین رای صادرنموده است ،شاکی ازتاریخ 2/9/64به مدت 4سال و7 ماه بصورت آماده بخدمت ،سپس بازخریدشده ولکن بموجب رای شعبه هفتم دیوان عدالت اداری مجددامشغول خدمت واعاده بکارنشده وطی دادخواست تقدیمی وبشماره فوق الذکراظهارنموده ،شاکی بموجب تعهدکتبی مورخ 7/4/69وبه منظورشروع به کارازحقوق ومزایای ایام بیکاری صرفنظرنموده ،بناعلیهذاوبه نحومطروح نظربه اینکه شاکی ازحقوق ومزایای ایام برکناری صرفنظرنموده لذادراین موردرای برردشکایت صادرمی گردد.واماراجع به سوابق خدمتی نظربه اینکه شعبه هفتم دیوان عدالت اداری نظربه تبرئه شاکی نداده است ،بلکه به لحاظ عدم رعایت مقررات رای به نقض حکم آماده بخدمت ورسیدگی مجددداده است و مادام که رسیدگی مجددنشودوتکلیف زمان آماده بخدمت معین نشده ،احتساب سوابق وجاهت قانونی ندارد،بناعلیهذاوبنحومطروح دراین موردقراررد شکایت صادرمی گردد.
ب - شعبه هفتم دررسیدگی به پرونده کلاسه 70/666موضوع شکایت آقای علیرضافیضی بطرفیت سازمان آب منطقه ای غرب باختران (شرکت آب منطقه ای غرب )بخواسته احتساب سوابق خدمتی ودرخواست حقوق معوقه بشرح دادنامه شماره 46مورخ 7/2/71چنین رای صادرنموده است :نظربه اینکه پس ازنقض و ابطال احکام آماده بخدمت وبازخریدی شاکی توسط این شعبه نامبرده بدون محکومیت اعاده بخدمت گردیده است ودرسوابق نامبرده نیزبه هیچگونه اتهامی اشاره نگردیده واعاده به خدمت نامبرده بدون محکومیت بعدی جزحمل بربرائت محمل دیگری نمی تواندداشته باشد،وچون نامبرده کتبااعلام داشته درصورت اشتغال مجددادعای هیچگونه حقوق ومزایای مدت عدم اشتغال ننماید این تعهدمربوط به جنبه مالی می باشدامااحتساب مدت آمادگی بخدمت و بازخریدی منقوضه درشعبه 7این دیوان جزسنوات خدمتی بازنشستگی نامبرده منع قانونی ندارد،لذاشکایت شاکی درقسمت اول خواسته اش (احتساب سنوات خدمت )واردتشخیص وحکم به احتساب ایام آمادگی خدمت وایام بازخریدی صادرواعلام می گردد.وامادرقسمت دوم خواسته (پرداخت حقوق و مزایای معوقه آن ایام )به علت تعهدکتبی نامبرده واسقاط حقوق ومزایای مدت مذکورشکایت شاکی محکوم به رداست .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پوروباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آرابه شرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
پنج شنبه پنجم مهرماه 1375 سال پنجاه ودوم - شماره 15021
7

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
195
تاریخ تصویب :
1374/11/28
تاریخ ابلاغ :
1375/07/05
دستگاه اجرایی :
موضوع :