جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


وزارت امور اقتصادی ودارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/7/1385 بنا به پیشنهاد شماره 24660 مورخ 5/6/1385 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره 22658/ت33422هـ مورخ 1/5/1384 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1 ـ بندهای زیر به ماده (1) اضافه می‌شوند:
ح ـ هیئت : هیئت راهبری تأمین منابع مالی خارجی
ط ـ دبیرخانه : دبیرخانه هیئت
ی ـ متقاضی : متقاضی تأمین منابع مالی خارجی
ک ـ روز : روز کاری
2 ـ متن زیر جایگزین ماده (8) می‌شود:
ماده8 ـ به منظور تسهیل در فرآیند امور مربوط به تأمین تسهیلات مالی خارجی، واحد اجرایی متناسب با موضوع در « سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران» ایجاد و همچنین « هیئت راهبری تأمین منابع مالی خارجی» در آن سازمان، مرکب از رییس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به عنوان نماینده تام الاختیار وزارت (رییس هیئت)، معاونان تام الاختیار سازمان و بانک مرکزی (به عنوان اعضای ثابت) و حسب مورد، دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذی‌ربط (حداقل در سطح معاون) تشکیل می‌شود تا امکان استفاده سریع و به موقع متقاضیان از تسهیلات مزبور را در چارچوب مجوزهای قانونی و قراردادها و توافقتنامه‌های مربوط فراهم کند.
تبصره1ـ شرح وظایف و اختیارات هیئت به شرح ذیل است:
الف ـ هیئت موظف است حداقل ماهی یک بار تشکیل جلسه داده و آخرین وضعیت و مراحل اجرایی تسهیلات درخواستی و اقدامات انجام شده توسط دستگاههای ذی‌ربط را حسب این آیین‌نامه بررسی کند. دبیرخانه موظف است نظرات هیئت را پیگیری و نتیجه اقدامات انجام شده را به هیئت گزارش کند.
ب ـ بررسی قوانین و مقررات موجود در مورد استفاده بخشهای دولتی و غیر دولتی از تسهیلات مالی خارجی و شناسایی تنگناها و خلاءهای موجود در این زمینه و ارائه پیشنهاد جهت لغو و یا اصلاح و یا تصویب مقررات لازم و همچنین راهکارهای اجرایی به منظور تسهیل استفاده از تسهیلات مذکور به مراجع ذی ربط.
ج ـ تعیین دستگاههایی که لازم است جهت تسریع و پیگیری امور یا راهنمایی متقاضیان نماینده تمام یا پاره وقت در دبیرخانه داشته باشند. دستگاههای مزبور موظفند پس از درخواست هیئت نسبت به معرفی نماینده برای همکاری در اجرای وظایف اقدام کنند.
د ـ مصوبات هیئت توسط رییس هیئت ابلاغ و دستگاههای مزبور در چارچوب مقررات این آیین نامه موظف به اجرا و پاسخگویی می‌باشند.
هـ ـ رییس هیئت گزارش عملکرد و نحوه همکاری دستگاههای اجرایی را هر شش ماه یک بار به وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت طرح در هیئت وزیران ارائه می‌کند.
تبصره2ـ به منظور تحقق مفاد این آیین نامه، سازمان موظف است با هماهنگی وزارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه با استناد به ماده (24) قانون برنامه نسبت به ایجاد و یا توسعه و یا اعمال تغییرات لازم در تشکیلات و نیروی انسانی سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اقدام و اعتبارات مورد نیاز را ضمن بودجه دستگاه مربوط در لایحه بودجه هر سال منظور کند.
تبصره3ـ کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه و همچنین کلیه اشخاص غیر دولتی که مجاز به استفاده از تسهیلات مالی خارجی به طریق فاینانس با تضمین دولت می باشند، باید درخواست استفاده از تسهیلات را به همراه اطلاعات و اسناد و مدارک لازم به وزارت ـ سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران (دبیرخانه) ـ ارسال کنند.
تبصره4ـ بانکهای عامل در اجرای جزء (3) بند (ب) ماده (13) قانون برنامه، موظفند اطلاعات و آمار و عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار به هیئت اعلام کنند. هیئت در صورت مشاهده هرگونه مشکل در روند اجرای طرحهای موضوع این بند مراتب را مورد بحث، رسیدگی و پیگیری قرار می‌دهد.
تبصره5 ـ استفاده از تسهیلات مالی خارجی به ترتیب برای طرحهای غیر دولتی و دولتی مستلزم طی مراحل زیر است:
الف ـ طرحهای بخش غیر دولتی
1ـ دبیرخانه موظف است حداکثر ظرف سه روز پس از مراجعه متقاضی و ارائه درخواست و مدارک مورد نیاز مراتب را به بانک عامل به منظور پذیرش اولیه عاملیت و به دستگاه اجرایی به منظور موافقت در خصوص پذیرش طرح اعلام کند.
2ـ دستگاه اجرایی موظف است پس از دریافت کامل اطلاعات و مدارک مورد نیاز، در صورت موافقت، نظر خود را حداکثر ظرف هفت روز به بانک عامل برای بررسی توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح و به بانک مرکزی جهت انسداد سهمیه ارزی اعلام و در صورت مخالفت، نظر خود را به همراه دلایل به متقاضی اعلام کند و همچنین دستگاه اجرایی موظف است در هر صورت مراتب را به هیئت اعلام کند.
3ـ بانک عامل موظف است حداکثر ظرف چهل و پنج روز پس از دریافت مدارک و مستندات، توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح را بررسی و مصوبه اعتباری متضمن تأیید و یا رد را صادر و مراتب را به هیئت و متقاضی اعلام کند.
4ـ بانک عامل موظف است ظرف ده روز پس از دریافت قرارداد تجاری از متقاضی، راساً نسبت به بررسی و تأیید قرار داد اقدام و نتیجه را به بانک مرکزی و هیئت اعلام کند.
5 ـ بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف هفت روز پس از دریافت تأییدیه قرارداد تجاری از بانک عامل نسبت به تعیین اعتبار دهنده / اعتباردهندگان خارجی و همچنین صدور مجوز امضای قرارداد مالی توسط بانک عامل اقدام و مراتب را به بانک عامل وهیئت اعلام کند.
6 ـ بانک عامل موظف است پس از انعقاد قرارداد مالی با اعتبار دهنده خارجی و گشایش اعتبار اسنادی، ضمن ارسال اصل یا رونوشت مصدق قرارداد مالی به انضمام تصویر اعتبار اسنادی و اصل گواهی اخذ وثیقه به وزارت جهت انجام مراحل صدور ضمانتنامه، مراتب را به بانک مرکزی جهت تهیه جدول پیش‌بینی بازپرداخت و ثبت آماری اعلام کند.
7 ـ وزارت موظف است پس از دریافت درخواست کتبی بانک عامل مبنی بر صدور ضمانتنامه، منضم به مدارک مشروح در بند (6) و پس از صدور ضمانتنامه به ترتیب ذکر شده در ماده (10) این آیین نامه، حداکثر ظرف هفت روز مراتب را به دبیرخانه، بانک عامل و بانک مرکزی اعلام و اصل ضمانتنامه را برای اعتبار دهنده خارجی ارسال کند.
ب ـ طرحهای بخش دولتی
1ـ مراجعه متقاضی به دبیرخانه و ارائه تأییدیه وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی ربط در خصوص دارا بودن توجیه اقتصادی، فنی و مالی و امکان اجرای کامل طرح درقالب هزینه‌های تعیین شده به عنوان سقف هزینه به انضمام گزارش توجیه اقتصادی، فنی و مالی و سایر مدارک و مستندات مورد نیاز.
2ـ دبیرخانه موظف است مدارک مذکور در بند (1) را حداکثر ظرف سه روز پس از دریافت کامل آنها به بانک مرکزی (جهت مسدودی سهمیه ارزی) و سازمان تحویل دهد. سازمان موظف است نسبت به مبادله موافقتنامه ظرف هفت روز اقدام و نتیجه را همزمان به دبیرخانه شورای اقتصاد و هیئت اعلام کند.
3ـ رعایت نکات زیر برای خرید کالا و خدمات از خارج در خصوص طرحهای بخش دولتی موضوع این ماده الزامی است.
الف ـ در صورتی که مبلغ قرارداد از یک میلیون (1،000،000) دلار تجاوز کند، برگزاری مناقصه محدود یا بین المللی (با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی) الزامی است. موارد استثنا باید به تأیید کارگروه سه نفره متشکل از وزیر، رییس سازمان و وزیر وزارتخانه مربوط برسد.
ب ـ حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی‌ربط مسئول حُسن اجرای این موضوع می‌باشد.
4 ـ ارائه طرح به شورای اقتصاد برای:
الف ـ تأیید توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح.
ب ـ تصویب زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات.
ج ـ تصویب میزان استفاده طرح از امکانات ساخت داخل با توجه به قانون حداکثر.
د ـ تصویب رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای طرح.
هـ ـ تصویب سرمایه گذاری موضوع ماده (17) قانون برنامه و بودجه.
5 ـ دبیرخانه شورای اقتصاد موظف است اینگونه طرحها را با قید فوریت و خارج از نوبت در دسـتور کار شورای اقتصاد قرار داده و ظرف سه روز پس از تصویب، مراتب را به متقاضی، بانک مرکزی، دستگاه اجرایی و هیئت اعلام کند. بانک مرکزی حسب مورد موظف است ظرف هفت روز قرارداد مربوط را با دستگاه اجرایی منعقد کند.
6 ـ سازمان موظف است ظرف هفت روز پس از صدور مصوبه شورای اقتصاد، در خصوص آن دسته از طرحهای دولتی که از بودجه عمومی استفاده می کنند، نسبت به صدور تأییدیه تأمین اقساط بازپرداخت تسهیلات مالی (شامل اصل و هزینه‌های مربوط در سر رسید پرداخت) خطاب به بانک عامل اقدام کند.
7ـ بانک عامل موظف است ظرف هفت روز پس از دریافت مصوبه شورای اقتصاد، نسبت به صدور مصوبه اعتباری اقدام و مراتب را به متقاضی، دستگاه اجرایی ذی‌ربط و هیئت اعلام کند. ابلاغ مصوبه نهایی اعتباری مبنی بر موافقت بانک عامل، منوط به اخذ تأییدیه از سازمان جهت تأمین اقساط بازپرداخت تسهیلات مالی (شامل اصل و هزینه‌های مربوط در سر رسید پرداخت) و ارائه قرارداد مربوط منعقد شده بین دستگاه اجرایی و بانک مرکزی و یا تودیع وثایق کافی از سوی متقاضی می‌باشد.
8 ـ رعایت مفاد بندهای (4)، (5)، (6) و (7) ذیل ردیف (الف) این تبصره (طرحهای بخش غیر دولتی) توسط دستگاههای ذی‌ربط الزامی است.
تبصره6 ـ رعایت سقفهای مقرر در خصوص ایجاد کنسرسیوم برای تأمین منابع مالی خارجی مورد نیاز در خصوص طرحهای بخش غیر دولتی که وثایق کافی نزد بانک عامل تودیع کرده‌اند، الزامی نیست. رعایت این حکم برای طرحهای دولتی نیز الزامی نیست.
تبصره7ـ دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل موظفند فهرستی از مدارک و مستندات موردنیاز، فرمهای مربوط و رویه‌های داخلی را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه در اختیار هیئت قرار داده تا پس از تأیید در قالب یک کتابچه اطلاع رسانی آماده و در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
تبصره8 ـ بانک مرکزی به منظور تسهیل در امور موضوع این آیین نامه موظف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل چگونگی بررسی و تأیید قراردادهای تجاری توسط بانک عامل به بانکها اقدام کند.
تبصره9 ـ استفاده از تسهیلات میان‌مدت و بلنـد مدت بانکها و مؤسسات مالی بین‌المللی از قبیل بانکهای جهانی و توسعه اسلامی, ضمن رعایت مفاد جزء‌های (1) تا (4) بند (ب) و ارائه گواهی مسدودی ارزی از بانک مرکزی، مستلزم رعایت یکی از شرایط زیر می‌باشد:
الف ـ ارائه تأییدیه سازمان مبنی بر پیش‌بینی بازپرداخت تسهیلات مالی در بودجه سنواتی دستگاه مربوط.
ب ـ ارائه گواهی اخذ وثیقه از بانک عامل مبنی بر تعهد بانک عامل در خصوص بازپرداخت اقساط در موعد مقرر در صورت قصور متقاضی.
3 ـ متن زیر جایگزین ماده (11) می‌شود:
ماده11ـ در مورد ضمانتنامه‌های کلی که در ارتباط با خطوط اعتباری صادر می‌شوند، دریافت درخواست بانک مرکزی به ضمیمه قرارداد مالی منعقد شده بین اعتباردهنده/ دهندگان و اعتبار گیرنده/گیرندگان که به مهر و امضای بانک عامل رسیده باشد، کفایت می‌کند.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17966
تاریخ تصویب :
1385/7/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :