جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


رای شماره : 62 - 24/01/1347

رای شورای عالی ثبت
درعملیات اجرایی اشتباهات ذیل واقع شده است :
الف - آگهی ماده 85 نظامنامه اجرامقارن آگهی نوبتی منتشرنشدو فقط یک نوبه الصاق گردید.
ب - متعهدفوت کردواجراییه به تعدادورثه معرفی شده ازطرف داین صادرگردیدولی درآگهی مزایده نام ورثه ذکرنشده است (بنداول ماده 83 نظامنامه اجرا)
رای مورخ 24/1/47شورا:
"اشتباه موثرنیست ".
* سابقه *

توضیح - دراین رای ازبنداول ماده 83 تفسیرموسعی شده است به این معنی که ذکرنام وراث ضرورت ندارددرصورتی که نام مالک اولی که مورث آنان است ذکرشده باشد.معذلک ازاطلاق رای فهمیده میشودکه اساساعدم ذکرنام مالک ازاشتباهاتی نیست که موجب تجدیدعملیات اجرایی باشدولواینکه نام متوفی هم بعنوان مالک درآگهی مزایده ذکرنشده باشد.
نتیجه - دررای 60فقط ذکراشتباهی پلاک موجب تجدیدآگهی مزایده از نظرشورابوده است .بنابراین رای 60شبیه رای 59 خواهدبود.ازجهت ماده 85 نظامنامه اجرارای بالانظیررای 61است .
مرجع :آراشورای عالی ثبت وشرح آن صفحه 83-84
تالیف :محمدجعفرجعفری لنگرودی

36
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
62
تاریخ تصویب :
1347/01/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :