جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

آیین نامه تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذاییوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 30/7/1385 بنا به پیشنهاد شماره 190932 مورخ 9/8/1384 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (الف) ماده (84) قانون برنامـه چهـارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ آیین نامه تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

ماده1ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ
ب ـ شورای عالی: شورای عالی سلامت و امنیت غذایی
ماده2ـ به منظور حفظ و ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی آحاد مردم، اتخاذ تدابیر مناسب،‌ سیاستها و راهبردهای کلان در جهت رسیدن به این هدف و همچنین نهادینه کردن مدیریت، سیاستگذاری، ارزشیابی و هماهنگی در قلمرو سلامت همگانی و امنیت غذا وتغذیه، شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور برای گسترش هماهنگی و همکاریهای بین بخشی در موارد یادشده تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از تأیید هیئت وزیران لازم الاجرا می‌باشد.
ماده3ـ اعضای شورای عالی عبارتند از :
1ـ رییس جمهور (رییس)
2ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دبیر)
3ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
4ـ وزیر آموزش و پرورش
5 ـ وزیر جهادکشاورزی
6 ـ وزیر بازرگانی
7 ـ وزیر صنایع و معادن
8 ـ وزیر رفاه و تامین اجتماعی
9 ـ وزیر کشور
10ـ وزیر دادگستری
11ـ وزیر نیرو
12ـ وزیر ذی‌ربط حسب مورد
13ـ رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
14ـ رییس سازمان حفاظت محیط زیست
15ـ رییس سازمان تربیت بدنی
16ـ رییس سازمان نظام پزشکی کشور
تبصره1ـ دعوت از سایر افراد متخصص برای شرکت در جلسات شورا بدون حق رأی توسط دبیر شورای عالی مجاز است.
تبصره2ـ از رؤسای کمیسیونهای بهداشت و آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی حسب مورد برای شرکت در جلسات شورای عالی دعوت بعمل می‌آید.
تبصره3ـ در صورت عدم حضور رییس جمهور در جلسه شورای عالی ریاست جلسه با معاون اول رییس جمهور خواهد بود.
ماده4ـ وظایف شورای عالی عبارتند از :
1ـ ایجاد هماهنگی و سیاستگذاری در تمام موارد مرتبط به سلامت همگانی و امنیت غذایی و تغذیه
2ـ بررسی پیشنهادها و برنامه‌های راهبردی ارایه شده در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاههای اجرایی ذی‌ربط درخصوص خدمات سلامتی و امنیت غذایی
3ـ بررسی آیین‌نامه‌های اجرایی در زمینه گسترش همکاریهای بین بخشی در امر سلامت، امنیت غذایی و تغذیه
4ـ بررسی گزارش نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای اعلام شده و آیین‌نامه‌های مصوب و ارایه گزارش سالانه
ماده 5 ـ شورای عالی حداقل هر سه ماه یکبار تشکیل جلسه می‌دهد.
تبصره1ـ درصورت نیاز، جلسات اضطراری با پیشنهاد دبیر و موافقت رییس شورای عالی برگزار خواهد شد.
تبصره2ـ جلسات شورای عالی با حضور رییس شورا (نایب رییس) و نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت می‌یابد.
تبصره3ـ تصمیمات شورای عالی با رأی اکثریت اعضای حاضر اتخاذ می‌شود.
تبصره4ـ شورای عالی دارای دبیرخانه‌ای است که محل استقرار آن در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.
تبصره5 ـ مصوبات شورای عالی پس از تأیید هیئت وزیران به دستگاههای اجرایی ابلاغ و از زمان ابلاغ برای کلیه دستگاههای دولتی لازم الاجرا می‌باشد.
ماده6 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند حسب مورد نسبت به ایجاد کارگروههای تخصصی برای پشتیبانی امور شورای عالی اقدام نماید.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17970
تاریخ تصویب :
1385/7/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :