جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


رای شماره : 63 - 08/12/1346

رای شورای عالی ثبت
درعملیات اجرایی اشتباهات ذیل واقع شده است :
الف - اسم بدهکاردرآگهی ذکرشده است ولی خوانانیست .
ب -آگهی الصاقی نوبت اول هم دوروزدیرترازآگهی نوبتی منتشرشده است (مقارن نیست ).اعتراضی هم درموعدتبصره ماده 130نظامنامه اجرا نرسید.
رای مورخ 8/12/46شورا:
"اشتباهات موثرنیست ".
* سابقه *

شرح - وقتی که عدم ذکرنام مالک درآگهی مزایده موثرنباشدذکرنام غیرخوانای اوبطریق اولی موثرنیست (نظیررای 62)ازجهت ماده 85 نظامنامه رای بالاشبیه آرا61-62است .
مرجع :آراشورای عالی ثبت وشرح آن صفحه 84-85
تالیف :محمدجعفرجعفری لنگرودی

36
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
63
تاریخ تصویب :
1346/12/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :