جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.

رأی شماره 470 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق‌العاده مأموریت خارج از کشور در ایام تمدیدی شماره هـ/84/322تاریخ: 26/6/1385
شماره دادنامه: 470
کلاسه پرونده: 84/322
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای مجتبی حاج کاظمیان.
موضـوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/261 موضوع شکایت آقای مجتبی حاج‎کاظمیان به طرفیت سازمان گسترش خدمات بازرگانی به خواسته، مطالبه حق مأموریت ایام تمدید به شرح دادنامه شماره 228 مورخ 13/2/1382 چنین رأی صادر نموده است، شعبه دیـوان توجـهاً به پذیرش اظـهارات شاکی مبنی بر اعزام به مأموریت و تمدید آن به شـرح فوق و این که برابر نامه شماره 20647/2902/2 مورخ 22/7/1380 معاونت اداری و مالی وزارت بازرگانی فوق‌العاده مأموریت مدت تمدیدی مأمورین اعزامی از محل اعتبارات خارج از شمول به صورت معادل ریالی و بدون هیچگونه هزینه ارزی پرداخت گردد و این که عدم موافقت هیأت نظارت بر سفرهای خارجی پس از اتمام مأموریت نافی حقوق مامور نخواهد بود و در نهایت نظریه شورای نگهبان که مستند مشتکی‌عنه قرار گرفته است کاملاً از خواسته شاکی منصرف می‎باشد (زیرا شاکی چیزی زاید بر حقوق شرعی و قانونی مطالبه نمی‎کند و خواسته همان ارزش ریالی دلار در موقع تأدیه می‎باشد که به نوعی شبیه دیه بوده که در مواقع تعذر محکوم علیه ارزش ریالی آن به نرخ زمان تأدیه قابل پرداخت است.» خواسته را به نظر موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‎گردد. الف ـ2ـ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1715 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان گسترش خدمات بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 228 مورخ 13/2/1382 صادره از شعبه شانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 1348 مورخ 24/12/1383 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه هیأت نظارت بر سفرهای خارجی با تمدید مأموریت کوتاه مدت شاکی موافقت ننموده و از طرفی فوق‌العاده مأموریت مازاد بر سه ماه از محل اعتبارات خارج از شمول و به صورت ریالی به شاکی پرداخت و شاکی نیز مبلغ تعیین شده مذکور را دریافت نموده و محاسبه و تعیین میزان حق مأموریت مذکور به نرخ زمان مأموریت به وی پرداخت گردیده و علت تأخیر در پرداخت نیز تمدید مأموریت کوتاه مدت وی بدون اخذ مجوز قانونی انجام پذیرفته و قبول و دریافت حق مأموریت به ریال و محاسبه آن به نرخ زمان مأموریت حاکی از تسویه حساب شاکی با اداره مربوطه و رضایت وی را داشته مطالبه مجدد حق مأموریت به دلار و یا به نرخ روز فاقد وجاهت قانونی است. ضمن نقض دادنامه بدوی حکم به رد شکایت مطروحه را صادر و اعلام می‎دارد. ب ـ1ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرونـده کلاسـه81/303 موضوع شکایت آقـای خسرو اسماعیـل‌زاده به طرفیت سـازمان گسترش خـدمات بازرگانی به خواسته دریافت حق مأموریت معوقه و کلیه خسارتهای شرعی و قانونی و خسارت تأخیر تأدیه به شرح دادنامه شماره 2136 مورخ 24/9/1382 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اوراق و محتویات پرونده مبنی بر اعزام شاکی به مأموریت سه ماهه و تمدید آن توسط مقام مسئول مافوق و در نتیجه ایجاد حق برای شاکی و اینکه طبق نامه شماره 20647/2902/2 مورخ 22/7/1380 معاون امور اداری و مالی وزارت بازرگانی فوق‌العاده مأموریت مدت تمدیدی از محل اعتبارات خارج از شمول به صورت معادل ریالی بدون هزینه ارزی تعیین گردیده و اینکه مخالفت هیأت نظارت بر سفرهای خارجی با تمدید مأموریت مسقط و نافی حق مکتسب شاکی به شرح فوق نمی‎باشد و اینکه مطالبه فوق‌العاده مأموریت به نرخ روز تأدیه به معنی خسارت تأخیر تأدیه به نظر نمی‎رسد. لذا خواسته شاکی موافق مقررات و موجه به نظر رسیده حکم به ورود آن صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ2ـ شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1081 موضوع تقاضای تجدیدنظر شرکت بازرگانی دولتی به خواسته تجدید نظر در دادنامه شماره 2136 مورخ 24/9/1382 شعبه ششم دیوان به شرح دادنامه شماره716 مورخ20/7/1383 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض مدلل و مؤثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات مربوط ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه فوق الذکر را ایجاب نماید به نظر نمی‎رسد. علیهذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی در حدی که متضمن الزام سازمان مشتکی‌عنه به پرداخت حق مأموریت شاکی بر اساس مفاد مصوبه شماره 14917ه‍ مورخ 3/2/1374 هیأت وزیران می‎باشد نیتجتاً تأیید می‎گردد. هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

طبق محتویات پرونده شاکیان به موجب حکم مقام ذیصلاح جهت کارشناسی برنج و بررسی کمی و کیفی و تحویل و نظارت بر بارگیری برنج به مأموریت خارج از کشور اعزام شده‎اند که به حکم بند (ج) ماده 39 لایحه قانونی استخدام کشوری و آیین‌نامه فوق‌العاده خارج از کشور استحقاق دریافت فوق‌العاده مأموریت خارج از کشور را دارا بوده‎اند. نظر به اینکه ادامه مأموریت شاکیان در خارج از کشور به تقاضای مقام مسئول مافوق صورت گرفته و اراده و میل مأمورین مذکور در آن نقشی نداشته و اساساً پرداخت فوق‌العاده مأموریت خارج از کشور بر اساس ضوابط مربوط و به ارز خارجی به منظور جبران هزینه‎های سکونت و اقامت در خارج از کشور تجویز شده و حق مسلم مأمور دولت است. بنابراین دادنامه شماره2136 مورخ24/9/1382 شعبه ششم بدوی دیوان که به شرح دادنامه شماره 716 مورخ 20/7/1383 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان تأیید شده و قطعیت یافته و مفید این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع می‎باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‎فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
17973
تاریخ تصویب :
1385/6/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان گسترش خدمات بازرگانی
موضوع :