جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.

قانون الزام سازمانهای بیمه‌‌گر درمانی به پرداخت خسارتهای متفرقهشماره120192/573 7/8/1385

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الزام سازمانهای بیمه‌گر درمانی به پرداخت خسارتهای متفرقه که به عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 16/7/1385 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره94872 21/8/1385

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی

قانون الزام سازمانهای بیمه‌گر درمانی به پرداخت خسارتهای متفرقه که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/7/1385 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 120192/573 مورخ 7/8/1385 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون الزام سازمانهای بیمه‌‌گر درمانی به پرداخت خسارتهای متفرقه

ماده واحده ـ سازمانهای بیمه‌گر از تاریخ تصویب این قانون موظف هستند نسبت به پرداخت هزینه‌های درمان بستری بیماران بیمه شده به میزان تعرفه دولتی در بخش‌های مختلف دولتی، خصوصی و خیریه اقدام نمایند.
تبصره1ـ با توجه به ماده (17) قانون بیمه همگانی، بیمارستان‌های خصوصی حسب درخواست سازمان‌های بیمه‌گر پایه، ملزم به عقد قرارداد با آن سازمانها بوده و ملاک پرداخت سازمان‌های بیمه‌گر، تعرفه‌های دولتی مصوب هیأت وزیران خواهدبود.
تبصره2ـ حداکثر هزینه‌های دریافتی از بیماران در بیمارستان‌های خصوصی براساس تعرفه مصوب بخش خصوصی در هر سال می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/7/1385 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

نوع :
قانون
شماره انتشار :
17977
تاریخ تصویب :
1385/5/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :