جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به فروش اوراق مشارکت توسط وزارت مسکن و شهرسازی شماره89156/ت36181هـوزارت مسکن و شهرسازی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/8/1385 بنا به پیشنهاد شماره 123922/100 مورخ 26/7/1385 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد جزء (3) بند (الف) تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 کل کشور تصویب نمود:
وزارت مسکن و شهرسازی (شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران) مجاز است نسبـت به انتـشار و فروش اوراق مـشارکت بـه مبلـغ پانصـد میلـیارد (500،000،000،000) ریال برای اجرای طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری به شرح مندرج در نامه یادشده اقدام نماید.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17979
تاریخ تصویب :
1385/8/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت مسكن و شهرسازی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :