جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.

اصلاح ماده (3) قانون برگزاری مناقصات در سال 1385 شماره101873/ت35209هـوزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران درجلسه مورخ 17/8/1385 بنا به پیشنهاد شماره 9312/1011/56 مورخ 7/3/1385 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ تصویب نمود:
الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده(3) قانون برگزاری مناقصات در سال1385 به شرح زیر افزایش می‌یابد:
معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از بیست و پنج میلیون و هشتصد و سی هزار (25،830،000) ریال باشد.
2ـ معـاملات متـوسط: مـعاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از دویست و پنجاه و هشت میلیون و سیصد هزار (258،300،000) ریال تجاوز نکند.
معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها دویست و پنجاه و هشت میلیون و سیصد هزار (258،300،000) ریال و بیشتر باشد.
ب ـ تا زمان دریافت گزارش سالیانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در شروع هر سال از شاخص‌های سال قبل استفاده می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
17979
تاریخ تصویب :
1385/8/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :