جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.

رأی شماره 311 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مطالبه عوارض تولید شماره هـ/82/107تاریخ: 22/5/1385
شماره دادنامه: 311
کلاسه پرونده: 82/107
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت آجر ماشینی کاظمیه جهرم.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم بدوی و سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ1ـ شعـبه دوازدهـم در رسیـدگی بـه پـرونده کلاسه 77/252 موضوع شکایت شرکت آجر ماشینی کاظمیه به طرفیت شهرداری جهرم به خواسته، ابطال عملیات اجرائی مربوط به رأی مورخ 4/4/1376 کمیسیون ماده 77 شهرداری جهرم به شرح دادنامه شماره 856 مورخ 24/7/1378 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/8/1369 و بند یک ماده 4 قانون اصلاح پاره‎ای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1369 نسبت به عوارض متعلقه و بند (الف) ماده30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب1373 و با توجه به دستورالعمل شماره 11/61640 مورخ 2/4/1375 ریاست جمهوری بر پرداخت عوارض یک درصـد از واحدهـای دولتی در حـوزه استحـفاظی شهرها، اعتراض شرکت شاکی نسبت به رأی مورخ 4/4/1376 کمیسیون ماده 77 شهرداری جهرم که به میزان ده درصد عوارض تعیین نموده و مبنای قانونی ندارد وارد می‎باشد و با نقض رأی مذکور پرونده به کمیسیون مربـوطه برای طـرح مجـدد احاله می‎گردد. الف ـ2ـ شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه78/1730 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری جهرم بخواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره856 مورخ 24/7/1378 شعبه دوازدهم دیوان به شرح دادنامه شماره893 مورخ 13/6/1379 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شهرداری جهرم مستند اقدامات مبنی بر مطالبه عوارض تولید بر مبنای ده درصد را آراء شماره 132ـ 133 مورخ 4/5/1369 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان دانسته‎اند و متذکر شده‎اند بر طبق مواد 2 و 3 و 4 آیین‎نامه مربوط به تعیین و وصول عوارض از تولیدات فخاری در سراسر کشور که مبنـی بر مصـوبه قـائم مـقام شـورای اسلامی شـهر که به تنفیذ نماینده محترم ولی‌فقیه رسیده و نظر به اینکه رأی صادره از شعبه دوازدهم بدون توجه به آراء وحدت رویه مذکور صادر گردیده بنابراین با وارد دانستن اعتراض تجدیدنظر خواه ضمن فسخ دادنامه شماره856 مورخ 24/7/1378 صادره از شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‎نماید. ب ـ شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/939 موضوع شکایت آقای فرهاد کاظمی به طرفیت شهرداری شهرستان جهرم به خواسته متن دادخواست به شرح دادنامه شماره378 مورخ 25/2/1379 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه حسب مقررات مربوط عوارض بر محصولات و کالاهای تولیدی کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیر مشمول مقررات قانونی نظام صنفی واقع در حوزه شهری به میزان یک درصد قیمت بهای فروش هر یک از واحدها و فوق الذکر مورد تجویز قرار گرفته و با توجه به اینکه کارخانه آجر ماشینی از مصادیق کارخانجات و واحدهای صنعتی محسوب می‎شود و مستثنی از دیگر واحدها نیست، بنابراین مطالبه عوارض از محصولات تولیدی آن نباید بیشتر از یک درصد باشد و چون مدلول رأی کمیسیون ماده 77 شهرداری در رابطه با مطالبه عوارض شهرداری جهرم متضمن این معنی نیست لذا رأی به ورود شکایت و نقض رأی صادره و ارجاع آن به کمیسیون همعرض صادر می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه عوارض بهای تولیدات فخاری به میزان ده درصد در اجرای بند یک ماده 35 قانون شوراهای اسلامی با رعایت مقررات به تنفیذ نماینده محترم ولی فقیه رسیده و در سالهای مطالبه آن از شاکیان پرونده‎های فوق‌الذکر به قوت و اعتبار خود باقی بوده است بنابراین دادنامه شماره 893 مورخ 13/6/1379 شعبه سوم تجدیدنظر دیوان در حدی که مبین این معنی می‎باشد. موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه و مربوط به زمان نفوذ و اعتبار قانون و مصوبه فوق الاشعار لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‎فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
17979
تاریخ تصویب :
1385/5/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شهرداری جهرم
موضوع :