جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.

قانون ممنوعیت قلع ساختمان‌های آموزش و پرورش تابع وزارت آموزش‌وپرورششماره 123492/362 11/8/1385

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 76405/30132 مورخ 25/12/1383 در اجرای اصـل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ممنوعیت قلع ساختمان‌های آموزش و پرورش تابع وزارت آموزش و پرورش که به پیوست ارسال می‌گردد، با عنوان لایحـه ممنوعیت قلـع و قمـع واحدهای آموزش و پرورش تابـع وزارت آموزش و پرورش به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی مورخ 18/10/1384 تصویب گردیده بود مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با انجام تغییراتی موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره 97115 24/8/1385

وزارت آموزش و پرورش

قانون ممنوعیت قلع ساختمانهای آموزش و پرورش تابع وزارت آموزش و پرورش که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصـویب و با توجـه به موارد ایـراد شورای نگهبـان، در جلسـه مورخ 4/7/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی رسیده و طی نامه شماره 123492/362 مورخ 11/8/1385 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون ممنوعیت قلع ساختمان‌های آموزش و پرورش تابع وزارت آموزش‌وپرورش

ماده 1ـ از تاریخ تصویب این قانون اجرای احکام قلع ساختمان‌های آموزشی و پرورشی تابـع وزارت آموزش و پرورش تا پایان برنامه چهـارم توسعـه متوقف می‌شود. مدت مذکور قابل تمدید نمی‌باشد.
ماده 2ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است ظرف مدت مذکور در ماده (1)، با مالکان از طریق خرید زمین یا دادن زمین عوض و یا راه‌های دیگر، توافق نماید.
هیأت وزیران موظف است بودجه و اعتبار موردنیاز را به نحوی تأمین کند که تا پایان برنامه چهارم اجرای این قانون تحقق یابد.
تبصره ـ در صورت عدم حصول توافق، بهای زمین براساس قیمت کارشناسی رسمی روز به نفع مالک، در صندوق دادگستری سپرده می‌شود و سند ملک به نام دولت صادر می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر دو ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/7/1385 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با انجام تغییراتی موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

نوع :
قانون
شماره انتشار :
17980
تاریخ تصویب :
1384/10/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :