جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت شماره104159/ت 36254هـ



وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون ـ وزارت کشور ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ کمیته امداد امام خمینی (ره)‌ـ سازمان بهزیستی کشور ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/8/1385 بنا به پیشنهاد شماره 31168 مورخ 12/7/1385 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ ‏مصوب 1383 ـ آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گـسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت

ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:
1ـ قانون برنامه چهارم: قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ .
2ـ ستاد مرکزی: ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت که با هدف برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر فرآیند واگذاری سهام عدالت، به ریاست رییس جمهور تشکیل می‌گردد.
3ـ ستادهای استانی: ستادهای استانی توزیع سهام عدالت که در محدوده یک استان به ریاست استاندار تشکیل می‌گردد و در چارچوب اختیارات محول شده از طرف ستاد مرکزی بر فرآیند توزیع سهام در استان نظارت می‌کند.
4 ـ مشمولین طرح: افرادی که از نظر طبقه‌بندی درآمدی جزو دو دهک پایین درآمدی محسوب می‌شوند و بنا بر تشخیص ستاد مرکزی واجد اولویت دریافت سهام عدالت هستند.
5 ـ شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی: شرکتهای تعاونی در هر شهرستان که اعضای آنها همان مشمولین طرح توزیع سهام عدالت در شهرستان مربوط هستند.
6 ـ سهام عدالت: سهام شرکت واسط (شرکت کارگزاری سهام عدالت) که به شرکتهای سرمایه گذاری استانی (سهامی خاص) واگذار می‌شود.
7 ـ شرکت سرمایه‌گذاری استانی (سهامی‌خاص): شرکت سرمایه‌گذاری (سهامی‌خاص) که در هر استان توسط شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی تشکیل می‌شود.
8 ـ شرکت واسط: شرکت کارگزاری سهام عدالت که نقش آن تبدیل سبد انواع سهام واگذار شده به یک سهم واحد و سپس واگذاری سهام شرکت واسط به شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی و انجام دیگر کارهای اجرایی مرتبط با واگذاری سهام عدالت است.
ماده2ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرای بند « ز» ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه خواهد بود و اعمال حق مالکیت دولت در شرکتهای مادر تخصصی (به استثنای شرکتهایی که ریاست مجمع عمومی آن با رییس جمهوری است) از طریق وزارتخانه یادشده اعمال می‌شود.
ماده3ـ وزارت امور اقـتصادی و دارایی موظـف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بند « ج» سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مربوط به اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پس از تشکیل شرکت واسط نسبت به واگذاری سهام قابل‌واگذاری دولتی و متعلق به دولت به شرکت واسط اقدام نماید و متعاقباً نسبت به واگذاری سهام شرکت واسط به شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی (سهامی خاص) به نسبت مشمولین سهام عدالت اقدام نماید.
ماده4ـ اعضای ستاد مرکزی عبارتند از:
الف ـ رییس جمهور.
ب ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی.
ج ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
د ـ وزیر کشور.
هـ ـ وزیر صنایع و معادن.
و ـ وزیر تعاون.
ز ـ وزیر جهادکشاورزی.
ح ـ وزیر کار و امور اجتماعی.
ط ـ وزیر دادگستری.
ی ـ وزیر رفاه و تامین اجتماعی.
ک ـ رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران.
ل ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
م ـ فرمانده نیروی مقاومت بسیج.
ن ـ سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره).
س ـ رییس سازمان بهزیستی کشور.
ع ـ رییس دفتر امور مناطق محروم کشور.
ف ـ رییس سازمان ثبت احوال کشور.
ص ـ رییس سازمان خصوصی‌سازی.
ماده 5 ـ اختیارات ستاد مرکزی به شرح زیر است:
الف ـ واگذاری سهام عدالت با رعایت ماده (14) قانون برنامه سوم، تنفیذی در ماده (9) قانون برنامه چهارم.
ب ـ تعیین اولویت مشمولین طرح.
ج ـ تعیین اولویت استانها.
د ـ تصویب ضوابط اجرایی و دستورالعملهای لازم.
هـ ـ تعیین وظایف ستادهای استانی و نظارت بر عملکرد آنها.
و ـ انجـام هرگونه اقدامات اجرایی دیـگر برای توزیع سهام عدالت در چارچوب این آیین‌نامه.
تبصره1ـ کلیه اختیارات هیئت وزیران در ارتباط با ماده(14) قانون برنامه سوم تنفیذی در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه، به وزیران عضو ستاد مرکزی موضوع ماده (4) این تصویب‌نامه واگذار می‌شود. ملاک تصمیم‌گیری درخصوص اختیارات یادشده موافقت اکثریت وزیران عضو ستاد یادشده می‌باشد و مصوبات مزبور در صورت تأیید رییس جمهور، توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل صدور می‌باشد.
تبصره2ـ جلسات ستاد مرکزی به ریاست رییس جمهور برگزار می‌گردد. در غیاب رییس جمهور، معاون اول رییس جمهور به عنوان نایب رییس، جلسات را اداره می‌نماید.
تبصره3ـ فرماندهی نیروی مقاومت بسیج، سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)، رییس سازمان بهزیستی کشور، رییس دفتر امور مناطق محروم کشور، رییس سازمان ثبت احوال کشور و رییس سازمان خصوصی‌سازی بدون حق رأی در جلسه شرکت می‌نمایند.
تبصره4ـ رییس سازمان خصوصی‏سازی به عنوان دبیر ستاد مرکزی تعیین می‌شود.
ماده6 ـ اعضای ستاد استان متناظر با اعضای ستاد مرکزی در سطح استان تعیین می‌شود. (به استثنای سازمان خصوصی‌سازی).
تبصره1ـ استاندار به عنوان مقام متناظر رییس جمهور در استان خواهد بود و جلسات ستاد استان به ریاست استاندار تشکیل می‌شود.
تبصره2ـ اعضای ستاد استان که دارای حق رأی هستند متناظر با ستاد مرکزی تعیین می‌شوند.
تبصره3ـ رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان دبیر ستاد استان تعیین می‌شوند.
ماده7 ـ ستاد مرکزی موظف است حداکثر تا پایان سال1385 برنامه توزیع مرحله اول سهام عدالت در کلیه استانهای کشور را اجرا نماید.
ماده8 ـ میزان واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به شرکت واسط متناسب با امکانات دولت تعیین می‌شود. همچنین میزان واگذاری سهام شرکت واسط به شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی متناسب با تعداد اعضای شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی مربوط تعیین می‌شود.
ماده9 ـ حداکثر افراد مورد احتساب در یک خانوار برای توزیع سهام عدالت (5) نفر است. در صورتی که تعداد خانوار بیش از (5) نفر باشند، سهام تخصیصی بین همه اعضای خانوار توزیع خواهـد شد و از این بابت سهام اضافه‌ای تعلق نخواهد گرفت. هر یک از افراد خانوارهای بیش از (5) نفر، یک عضو مستقل در تعاونی عدالت شهرستانی محسوب می‌شوند (حتی با میزان سهام کمتر)، میزان برخورداری این نوع اعضا از سود تعاونی مناسب با میزان سهام آنها خواهد بود.
ماده 10 ـ نحوه قیمت‌گذاری سهام شرکتهای مشمول این آیین‌نامه در خصوص شرکتهای عضو بورس، مطابق قیمت تابلو بورس و عرف حاکم بر عرضه و تقاضای بازار و در خصوص شرکتهای غیربورسی مطابق آیین‌نامه اجرایی بند « و» ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه، تنفیذی در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه خواهد بود.
ماده11ـ سازمان خصوصی سازی به قائم مقامی سهامداران دولتی موظف است با انعقاد قراردادی با شرکت واسط و شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی (سهامی‌خاص) که ضمانت اجرایی لازم در آن پیش‌بینی شده باشد پس از طی دوره تقسیط که حداکثر (10) سال است، متناسب با میزان سود دریافتی از شرکت واسط و بلافاصله پس از آن نسبت به تسویه حساب اقساط سهام واگذاری اقدام کند. بهای سهام موضوع این ماده شامل پنجاه درصد (50%) تخفیف می باشد و اقساط شامل احتساب سود فروش اقساطی نخواهد بود.
ماده12ـ به منظور حفظ و تداوم فعالیت بنگاههایی که بخشی از سهام آنها واگذار می‌شود، هیئت عالی واگذاری موضوع ماده (13) قانون برنامه سوم تنفیذی در ماده (9) قانون برنامه چهارم از طریق نظارت و کنترل برفرآیند واگذاری تدابیری اتخاذ می‌نماید که حداکثر بیست درصد (20%) سهام هر شرکت خارج از صدر اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت بلوک واگذار گردد. سهام یادشده (بیست درصد) در شرکتهای صدر اصل (44) قانون اساسی در اختیار دولت باقی خواهد ماند.
ماده13ـ این آیین‌نامه از تاریخ تصویب لازم الاجرا بوده و جایگزین آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت، موضوع تصویب نامه شماره 72683/ت34484هـ مورخ 17/11/1384 می‌گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است هر سه ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای آن را به هیئت وزیران ارایه نماید.





معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17984
تاریخ تصویب :
1385/8/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
بنیاد شهید انقلاب اسلامی
سازمان بهزیستی كشور
كمیته امداد امام خمینی
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
وزارت كشور
موضوع :