×

بخشنامه به تمام دستگاه‌های اجرایی

بخشنامه به تمام دستگاه‌های اجرایی

بخشنامه-به-تمام-دستگاه‌های-اجرایی

وکیل

بخشنامه به تمام دستگاه‌های اجرایی شماره135938/100در اجرای بخشنامه شماره 70597/4613 مورخ 15/6/1385 معاون اول محترم رییس جمهور و پیرو آیین‌نامه شماره 66741/100 مورخ24/4/1385 این سازمان و به منظور تعیین تکلیف و به کارگیری مستقیم نیروهای شاغل در شرکت‌های طرف قرارداد یا سایر تشـکل‌های حـقوقی غیـردولتی موضوع تصویبنامه شماره 84515/ت34613هـ مورخ 15/12/1384 هیأت وزیران موارد زیر ابلاغ می‌شود:
1ـ آن دسته از مشمولان موضوع بند (1) تصویبنامه فوق که دارای شرایط احراز تحصیلی و تجربی و سایر شرایط قانونی لازم برای تصدی پست‌های سازمانی مصوب دستگاه‌های موضوع تصویبنامه مذکور هستند، با رعایت مقررات مربوط از محل مجوزهای استخدامی موضوع جدول ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه پذیرفته می‌شوند، ضمن رعایت سهمیه قانونی خاص ایثارگران و معلولان عادی و درنظر گرفتن اولویت بند (1) مصوبه مذکور که دارای حدنصاب امتیاز قبولی هستند، به استخدام پیمانی دستگاه پذیرفته می‌شوند.
2ـ به کارگـیری آن دسـته از افراد مشمول بند یک (1) تصویبنامه یادشده که به هردلیل در شمول بند بالا قرار نمی‌گیرند، به صورت قرارداد انجام کار یکساله (تا پایان سال1385) در قالب فرم پیوست و در چارچوب نظام پرداخت مستخدمین پیمانی صورت خواهدگرفت.
3ـ به کارگیری افراد مشمول موضوع بند (2) تصویبنامه مزبور در سال جاری (تا پایان سال 1385) به صورت قرارداد خرید خدمت برای انجام کار معین در چارچوب مفاد فرم قرارداد پیوست، حداکثر به میزان پرداخت قراردادهای منعقده با شرکت‌های طرف قرارداد (سابق) مشروط به آنکه موجب کاهش دریافتی‌های قانونی افراد به کار گرفته شده مذکور نشود، در سقف اعتبارات مصوب دستگاه، انجام می‌پذیرد.
4ـ دستگاه‌های مشمول موظف هستند:
الف) نسبت به تکمیل فرم اطلاعات پیوست به تفکیک مشمولان بند (1) و (2) تصویبنامه فوق و ارسال به دفترهای بخشی ذی‌ربط در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام کنند.
ب) در اجرای قسمت اخیر تصویبنامه یادشده فوق و تبصره‌های ذیل آن، اقدامات لازم را برای تطبیق افراد موردنیاز در مشاغل مربوط با رعایت ضوابط و استانداردهای پیش‌بینی شده در مصوبه یادشده تا پایان سال 1385 انجام و برای سیر مراحل قانونی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال کنند.
ج) به نحوی برنامه‌ریزی و نظارت کنند که ضمن رعایت بند « و» تبصره (20) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، همه حقوق کارکنان شاغل در شرکت‌های طرف قرارداد برای انجام تکالیف بند (3) تصویبنامه شماره 84515/ت34613هـ مورخ 15/12/1385 هیأت وزیران طبق قوانین و مقررات مربوط و فرآیند پیش‌بینی شده در تصویبنامه مذکور، رعایت شود.


فرم به کارگیری نیروهای موضوع بند (1) تصویبنامه شماره 84515/ت34613هـ مورخ 15/12/1384 هیأت محترم وزیران و بخشنامه شماره 70597/4613 مورخ 15/6/1385 معاون اول ریاست جمهور

جدول

قرارداد خرید خدمت انجام کار معین موضوع بند2 تصویبنامه شماره 84515/ت34613هـ مورخ 15/12/1384 هیأت محترم وزیران

این قرارداد در اجرای تصویبنامه شماره 84515/ت34613هـ مورخ 15/12/1384 هیأت محترم وزیران و آیین‌نامه اجرایی آن به شماره 66741/100 مورخ 24/4/1385 سازمان مدیـریـت و بـرنامه‌ریزی کشور و بخـشنامه شـماره70597/34613 مـورخ 15/6/1385 معاون اول محترم رییس جمهور درخصوص انعقاد قرارداد انجام کار معین با نیروهای شاغل در فعالیت‌های بند (2) مصوبه بین وزارتخانه/ سازمان/ .................................. از یک طرف و آقای / خانم ............................................ فرزند ................................................. به شماره شناسنامه ............................................ صادره از ........................................... متولد ................................... دارای مدرک تحصیلی ........................................... رشته .................................... مجرد ? / متأهل ? دارای ...................................... اولاد ? خدمت سربازی انجام داده/ ? معاف دایم است، به عنوان طرف قرارداد به شرح زیر منعقد می‌شود:

1ـ موضوع قرارداد:
نوع کار: انجام امور مربوط به ..............................
محل کار: ......................................

2ـ مدت قرارداد:
مدت این قرارداد از تاریخ ......................... لغایت ............................ است.

3ـ حق‌الزحمه قرارداد:
حق‌الزحمه بابت هر ماه به میزان ............................................... ریال به شرح عوامل زیر تعیین می‌شود که در صورت انجام کار و گواهی مسؤول ذی‌ربط با رعایت مقررات مالی و پس از کسر کسور قانونی و بیمه تأمین اجتماعی از محل اعتبار وزارتخانه/ سازمان ............................. قابل پرداخت است.
حقوق ثابت (حقوق + فوق‌العاده شغل + تفاوت حداقل حقوق) ........................................ ریال
حق عایله‌مندی ....................................... ریال
حق اولاد (به تعداد اولاد) .............................. ریال
ـ انجام کار اضافی با درخواست و تأیید مسؤول مربوط در خارج از ساعات کار موظف است و بابت هر ساعت اضافه کار مبلغ .......................... تعیین می‌شود.
ـ عیدی طرف قرارداد در صورت وجود اعتبار و وجود مجوز قانونی، معادل میزان پرداختی به کارکنان دولت قابل پرداخت است.
ـ طرف قرارداد از بدو اشتغال از نظر خدمات درمانی، بازنشستگی، حوادث ناشی و غیرناشی از کار و سایر غرامات مشمول مقررات تأمین اجتماعی خواهدبود و حق بیمه مقرر، همه‌ ماهه برابر قانون تأمین اجتماعی به صندوق ذی‌ربط واریز خواهدشد.

4ـ تعهدات طرف قرارداد:
ـ طرف قرارداد متعهد است مطابق شرح وظایف و برابر مقررات نسبت به انجام موضوع قرارداد اقدام کند.
ـ طرف قرارداد تعهد می‌کند مشمول اصل (141) قانون اساسی نیست.
ـ ساعت کار موظف برابر ضوابط و مقررات معادل 44 ساعت در هفته است.
ـ عقد این قرارداد هیچ گونه تعهدی مبنی بر استخدام رسمی یا پیمانی از سوی وزارتخانه/ سازمان ............................. برای طرف قرارداد ایجاد نکرده و برابر ماده (188) قانون کار از شمول قانون اخیرالذکر خارج است.
ـ طرف قرارداد، مسؤول حفظ و نگهداری وسایل و اموال در اختیار است و در صورت ایراد خسارت وزارتخانه/ سازمان ............................... می‌تواند با تشخیص خود از محل قرارداد خسارت مربوط را جبران کند.

5 ـ فسخ قرارداد :
ـ طرف قرارداد درصورت انصراف، تقاضای کتبی خود را 15 روز قبل به وزارتخانه/ سازمان ...................................... تسلیم و در خلال این مدت گزارش‌ کارهای در دست اقدام را به وزارتخانه/ سازمان ارایه می‌کند تا در صورت موافقت وزارتخانه / سازمان نسبت به فسخ قرارداد اقدام شود.
ـ در صورت بروز هرگونه تخلف ناشی از عدم انجام تعهدات موضوع این قرارداد یا سایر تخلفات، برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و آیین‌نامه‌های مربوط اقدام خواهدشد.
ـ این قرارداد در 5 بند و 3 نسخه تنظیم شده که هر 3 نسخه، حکم واحد را دارد و پس از امضا و ثبت معتبر خواهدبود.
ـ در صورت عـدم نیـاز به خـدمات طرف قـرارداد در طول مدت قرارداد از طرف وزارتخانه / سازمان با نظر مدیر واحد محل خدمت طرف قرارداد و حداکثر پس از یک ماه با اعلام کتبی مدیر مربوط نسبت به فسخ قرارداد اقدام می‌شود.

نام و نام خانوادگی و امضای طرف قرارداد

نام و نام خانوادگی و امضای نماینده وزارتخانه / سازمان


معاون رییس جمهور و رییس سازمان ـ فرهاد رهبر

نوع : بخش نامه

شماره انتشار : 17984

تاریخ تصویب : 1385/8/17

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : دستگاههای اجرائی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.