جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به افزایش سرمایه شرکت ملی نفت ایران شماره109420/ت35955هـوزارت نفت

هیـئت وزیـران در جلسه مورخ 17/8/1385 بنا به پیـشنهاد شـماره 14115ـ2/12 مورخ 15/6/1385 وزارت نفت و به اسـتناد ماده (3) قانـون اساسنامه شـرکت ملی نفت ایران ـ مصوب 1356ـ تصویب نمود:
سرمایه شرکت ملی نفت ایران از محل اندوخته مازاد تجدید ارزیابی دارایی ثابت، اندوخته سرمایه‌ای، اندوخته حاصل از واگذاری سهام شرکتها، موضوع تبصره (10) قانون بودجه سال 1379 کل کشور و اندوخته حاصل از پروژه‌های بیع متقابل، به مبلغ یکصد و نود و نه هزار و دویست میلیارد (199.200.000.000.000) ریال منقسم به نوزده میلیون و نهصد و بیست هزار (19.920.000) سهم ده میلیون (10.000.000) ریالی افزایش می‌یابد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17991
تاریخ تصویب :
1385/8/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :