جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی چگونگی مصرف اعتبار ردیف 105003 (استفاده از حساب ذخیره ارزی موضوع تعهدات ارزی) منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1385 ... شماره109047/ت35695هـسازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/9/1385 بنا به پیشنهاد شماره 1966/هـ مورخ 31/4/1385سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی چگونگی مصرف اعتبار ردیف 105003 (استفاده از حساب ذخیره ارزی موضوع تعهدات ارزی) منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1385 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی چگونگی مصرف اعتبار ردیف 105003 (استفاده از حساب ذخیره ارزی موضوع تعهدات ارزی) منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1385 کل کشور

ماده1ـ در این آیین‌نامه واژه‌های زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ ردیف 105003: اعتبار ردیف 105003 منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1385 کل کشور.
ب ـ خزانه: وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ خزانه‌داری کل کشور.
ج ـ سازمان: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
د ـ بانک: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ماده2ـ موارد قابل تأمین و پرداخت از محل ردیف 105003 عبارتند از:
الف ـ مابه‌التفاوت ریالی ناشی از تغییر نرخ ارز تعهدات ارزی و اعتبارات اسنادی که از محل درآمدهای ارزی کشور، موضوع تبصره (29) قوانین بودجه سالهای قبل از سال 1381 و اصلاحی آنها و در چارچوب مصوبات قانونی مربوط و براساس مجوزهای مراجع ذی‌صلاح تا پایان سال 1380 انجام یا گشایش یافته است و ارز مربوط نیز به نرخ رسمی در تاریخ تعهد یا افتتاح اعتبار اسنادی، مقرر و تعیین شده است و همچنین تعهدات ارزی و اعتبارات اسنادی مربوط به تعهدات موضوع تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور که مراحل اجرایی آن در سالهای 1381، 1382، 1383 ، 1384 و 1385 انجام شده یا می‌شود و تسویه آنها و پرداخت ارز مربوط حسب مورد به ذینفع یا بانک انجام می‌پذیرد.
ب ـ ایفای تعهدات ارزی دولت ناشی از اجرای بند « م» تبصره (21) قانون بودجه سال 1381کل کشور به سر رسید تا پایان سال 1385.
ماده3ـ بانک مجاز است معادل ارزی پرداختهای موضوع ماده (2) این آیین‌نامه را حداکثر تا معادل ارقام پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1385 کل کشور، موضوع ردیف اعتباری شماره 105003 منظور در قسمت چهارم قانون یادشده از حساب ذخیره ارزی برداشت و وجوه ریالی مربوط را به حساب شماره 1392 خزانه نزد بانک واریز نماید.
ماده4ـ خزانه موظف است پرداختهای موضوع این آیین‌نامه را صرفاً براساس تخصیص اعتبار ابلاغ‌شده که تمام اعتبار ردیف 105003 را شامل می‌شود، انجام دهد و بانک مکلف است صورت ریز پرداختهای انجام شده موضوع ماده (2) این آیین‌نامه و بندهای ذیل آن را به خزانه و سازمان ارسال نماید.
ماده5 ـ کارگروه تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب1351ـ تمام اعتبار ردیف 105003 (تملک داراییهای مالی ـ درآمد، هزینه) منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1385 کل کشور را تخصیص و به بانک ابلاغ می‌نماید تا در چارچوب مفاد موافقتنامه مبادله شده با سازمان و طبق مقررات این تصویب‌نامه مورد استفاده قرار گیرد. خزانه موظف است منابع حاصل از تملک داراییهای مالی موضوع این آیین‌نامه را صرفاً به پرداخت اعتبار یاد شده اختصاص دهد.
ماده6 ـ تصمیم‌گیری درخصوص رفع هرگونه ابهام و یا اشکال در اجرای مفاد این آیین‌نامه به عهده هیئتی مرکب ازوزیراموراقتصادی و دارایی، رییس سازمان و رییس‌کل بانک خواهد بود. دبیری هیئت یاد شده به عهده بانک می‌باشد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17991
تاریخ تصویب :
1385/9/1
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :