جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.

اصلاح ماده (14) تصویب‌نامه شماره 58352/ت25960هـ مورخ 27/12/1380 شماره109042/ت35335هـوزارت کار و اموراجتماعی ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/8/1385 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 2877/9053هـ/ب مورخ 20/1/1385 تصویب نمود:
1ـ ماده (14) تصویب نامه شماره 58352/ت 25960 هـ مورخ 27/12/1380، موضوع آیین‏نامه اجرایی بند « 5» جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 ـ مصوب1380ـ به شرح زیر اصلاح می‏گردد:
الف ـ بـند (3) ماده (14) و نیز عبارت « با رعایت ماده (3) آیین نامه» در بند « 5» ماده یادشده حذف گردد.
ب ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (14) اضافه شود:
« تبصره ـ احراز شرایط بازنشستگی موضوع این ماده به عهده سازمان تأمین اجتماعی است و چنانچه کارگر قبل از بررسی و احراز شرایط کارگاه را ترک نماید موضوع از موارد غیبت غیرموجه محسوب و از موارد از بین رفته توالی اشتغال در کارهای سخت و زیان آور تلقی می‌شود.»
2ـ تصـویب‌نـامه‏هـای شمـاره 13781/ت30793هـ مـورخ 20/3/1383 و شماره‏28640/ت 31959 هـ مورخ 10/5/1384 کأن لم یکن تلقی می‌شوند.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17991
تاریخ تصویب :
1385/8/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كار و امور اجتماعی
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
موضوع :