جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به سود بازرگانی سیب، پرتقال، نارنگی، ذرت شیرین (انسانی)، ذرت دامی، جو، گندم دامی، کنجد و دانه گلرنگ شماره110791/ت36318کوزارت بازرگانی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزرای عضو کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصویب نمودند:
سود بازرگانی سیب، پرتقال، نارنگی، ذرت شیرین (انسانی)، ذرت دامی، جو، گندم دامی، کنجد و دانه گلرنگ به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می شود.
2ـ ضوابط قرنطینه‌ای و نباتی اقلام کشاورزی جدول یادشده توسط وزارت جهاد کشاورزی به صورت عمومی ابلاغ خواهد شد.
3ـ مبنای اعمال سودهای بازرگانی موضوع این تصویب‌نامه تاریخ ورود کالا به گمرکات کشور می باشد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 6/9/1385 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

ردیف : 1
نام کالا : سیب
شماره ردیف تعرفه : 08081000
سود بازرگانی و تاریخ اعمال سود بازرگانی : از تاریخ 1/12 هر سال تا تاریخ 31/2 سال بعد (6%) مابقی ایام (41%)
ردیف : 2
نام کالا : پرتقال
شماره ردیف تعرفه : 08051000
سود بازرگانی و تاریخ اعمال سود بازرگانی : از تاریخ 1/12 هر سال تا تاریخ 31/2 سال بعد (6%) مابقی ایام (41%)
ردیف : 3
نام کالا : نارنگی
شماره ردیف تعرفه : 08052000
سود بازرگانی و تاریخ اعمال سود بازرگانی : از تاریخ 1/12 هر سال تا تاریخ 31/2 سال بعد (6%) مابقی ایام (41%)
ردیف : 4
نام کالا : ذرت شیرین (انسانی)
شماره ردیف تعرفه : 07104000
سود بازرگانی و تاریخ اعمال سود بازرگانی : 26%
ردیف : 5
نام کالا : ذرت دامی
شماره ردیف تعرفه : 10051090
سود بازرگانی و تاریخ اعمال سود بازرگانی : از تاریخ1/11 هر سال لغایت تاریخ 10/6 سال بعد (صفر) مابقی ایام (26%)
ردیف : 6
نام کالا : جو
شماره ردیف تعرفه : 10030000
سود بازرگانی و تاریخ اعمال سود بازرگانی : از تاریخ1/2 هر سال لغایت تاریخ 1/6 همان سال (36%) مابقی ایام (صفر)
ردیف : 7
نام کالا : گندم دامی
شماره ردیف تعرفه : 10011010
سود بازرگانی و تاریخ اعمال سود بازرگانی : از تاریخ1/2 هر سال لغایت تاریخ 1/8 همان سال (36%) مابقی ایام (صفر)
ردیف : 8
نام کالا : کنجد
شماره ردیف تعرفه : 12074000
سود بازرگانی و تاریخ اعمال سود بازرگانی : از تاریخ1/7 هر سال لغایت تاریخ 1/9 همان سال (36%) مابقی ایام (صفر)
ردیف : 9
نام کالا : دانه گلرنگ
شماره ردیف تعرفه : 12076000
سود بازرگانی و تاریخ اعمال سود بازرگانی : 11%
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17995
تاریخ تصویب :
1385/9/6
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت صنایع
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :