جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه موضوع تعیین اعضای شورایی به ریاست رئیس جمهور در بین سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی شماره111389/ت36219هـنهاد ریاست جمهوری ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

هیئـت وزیـران در جلسـه مـورخ 5/9/1385 بنا به پیشنـهاد شـماره96038 مـورخ 13/8/1385 معاونت اجرایی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
متن زیر به عنوان جزء « س» به بند (1) تصویب‌نامه شماره 57720/ت34169هـ مورخ 21/9/1384 اضافه می‌شود:
« س ـ رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری»

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17995
تاریخ تصویب :
1385/9/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
موضوع :