جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

اصلاح ماده (3) آیین‌نامه اجرایی ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شماره99176/ت35945هـوزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هـیئت وزیران در جلـسه مورخ 5/9/1385 بنا به پیشنهاد شماره 26106 مورخ 13/6/1385 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (15) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ تصویب نمود:
متن زیر به عنوان تبصره به ماده (3) آیین‌نامه اجرایی ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ موضوع تصویب‌نامه شماره 4508/ت23743 مورخ 9/2/1380 الحاق می‌گردد:
« تبصره ـ شرکتهای مادرتخصصی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا پس از تصویب نام شرکت قابل واگذاری توسط هیئت وزیران و قبل از امضای وکالتنامه فروش با سازمان خصوصی‌سازی نسبت به شفاف سازی و افشای کلیه اطلاعات درونی و صورتهای مالی از جمله مطالبات اشخاص از شرکت مورد فروش که آثار مالی آن در دفاتر به ثبت نرسیده است اقدام نمایند و مراتب را حسب مورد به اطلاع سازمان خصوصی‌سازی و کارشناسان رسمی دادگستری برسانند.»

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17995
تاریخ تصویب :
1385/9/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :