جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

آئین‌نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه‌های امنیتی شماره16556/85/1رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

به پیوست یک نسخه آیین‌نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه‌های امنیتی به شماره 16327/85/1 ـ 5/9/1385 که در 8 ماده و 5 تبصره در تاریخ 30/8/1385 به تأیید و تصویب رئیس محترم قوه قضاییه رسید، جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه ـ عبدالرضا ایزدپناه

آئین‌نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه‌های امنیتی

در اجرای ماده9 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1364 و به منظور ساماندهی و نگهداری متهمین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و با توجه به شرایط خاص آنان و فراهم نمودن زمینه لازم برای حفظ حقوق شهروندی این دسته از متهمین آئیننامه اجریی اداره بازداشتگاه‌های امنیتی بشرح ذیل مورد تصویب قرار می‌گیرد.
ماده1ـ
الف ـ بازداشتگاه امنیتی
بازداشتگاه امنیتی محل نگهداری متهمانی است که به لحاظ حساسیت‌های امنیتی و نظامی و با قرار کتبی مقام‌های صلاحیت‌دار قضایی تا اتخاد تصمیم نهایی به آنجا معرفی می‌شوند و تحت‌نظر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که در این آئین‌نامه به اختصار « سازمان» نامیده می‌شود اداره خواهدشد.
تبصره ـ بازداشتگاه‌های امنیتی صرفاً مربوط به متهمین جرائم امنیتی بوده و واحدهای قضایی از اعزام سایر متهمین و محکومین به این بازداشتگاه‌ها خودداری خواهند نمود.
ب ـ مراکز امنیتی
مراکز امنیتی، سازمان‌ها و نهادهایی هستند که حسب قانون وظایف خاصی در جهت تأمین امنیت کشور بر عهده دارند و شامل وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران، اطلاعات نیروی انتظامی و سازمان‌های حفاظت و اطلاعات نیروهای مسلح می‌باشد.
ماده2ـ علاوه بر قاضی رسیدگی کننده به پرونده، دادستان یا نماینده وی مکلفند حداقل هر پانزده روز یکبار از بازداشتگاه‌های مذکور بازدید بعمل آورده و گزارش آن را به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند.
ماده3ـ در زندان‌ مرکزی هر استان، یک بازداشتگاه امنیتی با رعایت طبقه‌بندی متهمین از حیث وابستگی به مراکز امنیتی و لحاظ شرایط خاص نگهداری متهمین موصوف ایجاد خواهدشد.
تبصره1ـ چنانچه بعلت کمبود فضای فیزیکی در زندان مرکزی و یا در صورت عدم وجود شرایط مناسب، امکان ایجاد بازداشتگاه در زندان مرکزی فراهم نباشد، مراکز امنیتی ذیربط مکلفند حسب مورد نسبت به در اختیار گذاردن مکان مناسب که مورد تأیید سازمان باشد اقدام نمایند.
تبصره2ـ در صـورت نیاز به ایجاد بازداشتگاه‌های دیگر در غیر مرکز استان، به درخواست بالاترین مقام مرکز امنیتی ذیربط و موافقت ریاست قوه قضائیه، سازمان نسبت به ایجاد بازداشتگاه موردنظر اقدام خواهدنمود. در این صورت مکان موردنظر توسط مرجع درخواست‌کننده تأمین و در اختیار سازمان قرار خواهدگرفت.
ماده4ـ مسؤولین بازداشتگاه‌ها پس از تأیید صلاحیت امنیتی و داشتن شرایط لازم از میان پرسنل رسمی سازمان از سوی رئیس سازمان منصوب می‌گردند.
تبصره ـ کارکنان بازداشتگاه‌های موردنظر از میان پرسنل واجد شرایط سازمان انتخاب و پس از تأیید صلاحیت مراکز امنیتی مربوطه بکارگیری خواهندشد و یا از مراکز امنیتی مربوط به سازمان منتقل یا مأمور به خدمت می‌شوند.
ماده5 ـ استانداردهای نگهداری، نحوة مدیریت و ارائه خدمات در بازداشتگاه‌های مذکور، برابر آئین‌نامه اجرایی سازمان بوده و بخشنامه‌های صادره از سوی رئیس سازمان در موارد فوق برای بازداشتگاه‌های مزبور لازم‌الرعایه می‌باشد.
تبصره ـ مسؤولان و کارکنان بازداشتگاه‌ها ملزم به رعایت حقوق شهروندی متهمان برابر قانون حفظ حقوق شهروندی و سایر ضوابط مربوط می‌باشند.
ماده6 ـ مسؤولین بازداشتگاه‌ها مکلفند آمار اسمی متهمین خود را ماهانه و بصورت محرمانه مستقیماً به رئیس سازمان اعلام نمایند. بدیهی است سازمان در نگهداری و بهره‌برداری از آمار مذکور با رعایت اصل طبقه‌بندی نهایت دقت را بعمل خواهدآورد.
ماده7ـ ایجاد، راه‌اندازی و اداره کلیه بازداشتگاه‌های امنیتی مستلزم رعایت مفاد این آئین‌نامه بوده و محاکم و مراجع قضایی بایستی از معرفی متهمین به مراکز خارج از نظارت و مدیریت سازمان خودداری نمایند. بدیهی است در صورت استنکاف، با متخلفان مطابق مقررات برخورد خواهدشد.
ماده8 ـ این آئین‌نامه در 8 ماده و 5 تبصره در تاریخ 30/8/1385 به تصویب رسید و از تاریخ تصویب کلیه توافق‌نامه‌های منعقده فیمابین سازمان و مراکز امنیتی، کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17997
تاریخ تصویب :
1385/8/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
قوه قضائیه
موضوع :