جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص مؤسسات بیمه غیردولتی شماره115998/ت35441هـوزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بیمه مرکزی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ12/9/1385بنا به پیشنهاد شماره4511 مورخ 25/2/1385 بیمه مرکـزی ایران و تأییدیه شماره 7085/1916/62 مورخ 7/4/1385 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (3) ماده واحده قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی ـ مصوب 1380ـ تصویب نمود:
حداقل سرمایه مؤسسات بیمه موضوع ماده (36) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری ـ مصوب 1350ـ برای مؤسسات بیمه غیردولتی به شرح زیر تعیین می‌شود:
1ـ شرکت بیمه زندگی : (160) میلیارد ریال
2ـ شرکت بیمه غیرزندگی : (160) میلیارد ریال
3ـ شرکت بیمه مختلط (زندگی و غیرزندگی) : (280) میلیارد ریال
4ـ شرکت بیمه اتکایی : (400) میلیارد ریال
شرکتهای بیمـه غیردولتـی موظفند ظرف دو سال حداقل سرمایه خود را با این تصویب‌نامه منطبق نمایند.
این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره34521/ت25418هـ مورخ 21/8/1380 می‌گردد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18001
تاریخ تصویب :
1385/9/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
بیمه مركزی ایران
موضوع :