جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی تبصره (6) الحاقی به ماده واحده قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش و پرورش شماره116033/ت35329هـوزارت آموزش و پرورش ـ وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/9/1385 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع نامه شماره 9458/140 مورخ 21/3/1385 وزارت آموزش و پرورش و به استناد تبصره (6) الحاقی به ماده واحده قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش و پرورش ـ مصوب 1384 ـ آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی تبصره (6) الحاقی به ماده واحده قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش و پرورش

ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:‌
الف ـ قانون: قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون اصلاح قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش و پرورش ـ مصوب1384ـ
ب ـ وزارت بهداشت:‌ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ج ـ وزارت: وزارت آموزش و پرورش
د ـ سازمان: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هـ ـ مراقبین: مربی یا مربیان بهداشت و سلامت مدارس
ماده2ـ مراقبین موضوع این آیین‌نامه به کسانی اطلاق می‌شود که حداقل دارای مدرک کارشناسی رشته‌های بهداشت مدارس، بهداشت عمومی، بهداشت خانواده، پرستاری و سایر رشته‌های مرتبط که در طرح طبقه‌بندی مربوط، به تصویب شورای امور اداری و استخدامی خواهد رسید، باشند.
ماده3ـ ساعت کار مراقبین (30) ساعت در هفته می‌باشد و این افراد از مزایای رسته آموزشی و طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان بهره‌مند خواهند شد .
تبصره ـ برای آموزش و مراقبتهای سلامتی از مراقبین سلامت مدارس با شاخص (750/1) استفاده می‌گردد .
ماده4ـ مراقبین موظفند دوره آموزشی لازم درخصوص مهارتهای بهداشتی، سلامت مدارس را قبل از استخدام و بقیه را ضمن خدمت طی نمایند و به کسانی که این دوره‌ها را با موفقیت طی نمایند، گواهینامه پایان دوره مربوط اعطاء خواهد شد.
تبصره ـ وزارت بهداشت موظف است نسبت به تدوین و اجرای دوره‌های آموزشی مراقبین با لحاظ مواد آموزشی مورد نظر وزارت اقدام نماید.
ماده5 ـ مراقبین موظف به ارایه خدمات زیر هستند:
الف ـ ارایه آموزشهای لازم بهداشتی به دانش‌آموزان و اولیای آنان.
ب ـ بررسی اولیه وضعیت جسمانی، روانی و اجتماعی دانش‌آموزان و تشکیل پرونده سلامت برای آنان.
ج ـ بازدیدهای متوالی از محیط مدرسه برای تأیید رعایت سلامت و بهداشت.
دـ سایر خدمات مرتبط طبق دستورالعملهای ارسالی از مراجع ذی‌صلاح.
ماده6 ـ وزارت مکلف است موارد آلودگیهای محیطی را که توسط مراقبین گزارش می‌شود به وزارت بهداشت اطلاع دهد تا این وزارتخانه سریعاً نسبت به رفع آلودگی اقدام مقتضی به عمل آورد.
ماده7 ـ سازمان موظف است با توجه به شاخص تعیین شده در ماده (3) این آیین‌نامه نسبت به صدور مجوز استخدامی مورد نیاز وزارت در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید و در صورت لزوم مجوز لازم از طریق مراجع قانونی اخذ شود.
ماده8 ـ به منظور عملیاتی نمودن برنامه‌ها و نظارت بر چگونگی اجرای مفاد قانون و این آیین‌نامه کارگروهی با مسئولیت مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی وزارت و عضویت دو نفر دیگر از وزارت به انتخاب معاونت پرورشی و تربیت بدنی و دو نفر از وزارت بهداشت با انتخاب معاونت سلامت وزارت بهداشت تشکیل می‌شود. این کارگروه حداقل هردو ماه یک‌بار تشکیل جلسه خواهد داد و دبیرخانه آن در محل دفتر سلامت و تندرستی وزارت می‌باشد.
ماده9ـ سازمان موظف است نسبت به پیش‌بینی و تخصیص اعتبارات مربوط به اجرای این آیین‌نامه در لایحه بودجه سالانه کشور اقدام لازم را به عمل آورد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18001
تاریخ تصویب :
1385/9/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :