جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی شماره116002/ت35253هـوزارت صنایع و معادن ـ وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 5/9/1385 بنا به پیشنهاد شماره 42348/100 مورخ 16/3/1385 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده واحده قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی ـ مصوب 1384ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح ذیل تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی

ماده1ـ در این آیین‌نامه عبارات به کار رفته در معانی مشروح زیر به کار برده می‌شوند:
الف ـ ناحیه صنعتی روستایی: که در این آیین‌نامه ناحیه خوانده می‌شود، مکانی است دارای محدوده و مساحت کمتر از پنجاه هکتار که در چارچوب طرحهای ناحیه‌ای موجود مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری کشور و با اولویت در کانون محصولات کشاورزی با هدف اشتغالزایی روستایی ایجاد شود و شامل مجموعه‌ای ساماندهی شده از واحدهای صنعتی با اولویت صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و خدمات پشتیبانی است که در آن امکانات زیربنایی و خدمات ضروری موردنیاز واحدهای مذکور تأمین می‌شود.
ب ـ سازمان: سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران.
ج ـ شرکت استانی: شرکت شهرکهای صنعتی استان.
تبصره ـ ایجاد نواحی صنعتی با مساحت بیش از پنجاه هکتار با تصویب هیئت وزیران امکانپذیر خواهدبود.
ماده2ـ تکمیل و توسعه نواحی موجود و یا ایجاد نواحی جدید پس از تهیه طرح مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی براساس شرح خدمات همسان، به پیشنهاد شرکتهای استانی و یا سازمان جهاد کشاورزی استانی، پس از تصویب در مراجع ذیربط با تصویب و تأمین اعتبار لازم توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها به وسیله شرکتهای مذکور ایجاد می‌شود.
تبصره1ـ شرح خدمات همسان حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت جهاد کشاورزی، پس از تصویب مجمع عمومی سازمان به شرکتهای استانی و سازمانهای جهاد کشاورزی استانها ابلاغ خواهدشد.
تبصره2ـ نواحی به شرح فهرست پیوست ـ ممهور به مهر دفتر هیئت دولت ـ که قبل از تصویب قانون حمایت از ایجاد نواحی روستایی ـ مصوب1384ـ توسط وزارت جهاد کشاورزی ایجادشده، مصوب تلقی می‌شود و مشمول مقررات قانون مذکور محسوب و با تمام تعهدات و داراییها و امکانات فهرست شده به تفکیک هر ناحیه از سازمان جهاد کشاورزی منتزع و به شرکت استانی منتقل می‌شوند.
تبصره3ـ کمک‌های دولت در آماده‌سازی و زیرساختها به عنوان یارانه متقاضی محسوب می‌شود.
ماده3ـ شرکتهای استانی موظف هستند ابنیه و تأسیسات قابل بهره‌برداری نواحی موضوع تبصره (2) ماده (2) این قانون را رأساً کارشناسی کرده و مشابه ابنیه و تأسیسات شهرکهای صنعتی مصوب در دفاتر خود ثبت کنند.
ماده4ـ وزارت جهاد کشاورزی به نمایندگی دولت، مالکیت اراضی منابع ملی و دولتی موردنیاز نواحی موجود و جدید را به قیمت منطقه‌ای سال ایجاد ناحیه، به صورت قطعی به شرکتهای استانی انتقال می‌دهد.
تبصره ـ همزمان با انتقال قطعی مالکیت اراضی نواحی از وزارت جهاد کشاورزی به شرکتهای استانی، این شرکتها جایگزین سازمان جهاد کشاورزی استان درخصوص تمام روابط استیجاری با مستأجرین و حقوق ایجاد شده خواهندبود.
ماده5 ـ واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی مستقر در نواحی صنعتی روستایی در برخورداری از سیاستهای حمایتی وزارتخانه‌های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی در نواحی مزبور از اولویت برخوردار هستند.
ماده6 ـ تمام نواحی صنعتی روستایی و واحدهای موجود در آن، مشمول مزایای قوانین و مقررات حمایت از مناطق کمتر توسعه یافته هستند.
ماده7ـ دستگاههای اجرایی ذیربط، مکلف هستند نسبت به تأمین آب، برق، گاز و تلفن موردنیاز واحدهای مستقر در نواحی صنعتی روستایی، اقدامهای لازم را به عمل آورند.
تبصره ـ اجرای این ماده با ایجاد ردیف در قوانین بودجه سنواتی کل کشور محقق خواهدشد.
ماده8 ـ نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور جاری نواحی صنعتی روستایی، همانند نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی است.
ماده9ـ سازمان جهاد کشاورزی استان و شرکتهای استانی، موظف هستند، هر شش ماه یکبار، اطلاعات مربوط به مطالعه و اجرای نواحی صنعتی روستایی را تبادل کنند.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18001
تاریخ تصویب :
1385/9/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
وزارت جهاد كشاورزی
وزارت صنایع
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :