جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به الحاق مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران به فهرست مؤسسات موضوع بند « ب» ماده (11) استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری ـ مصوب1345ـ شماره120423/ت34780هـسازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/9/1385 بنا به پیشنهاد شماره 52314/100 مورخ24/12/1384 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند « ب» ماده (11) استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری ـ مصوب 1345 ـ تصویب نمود:
مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران به فهرست مؤسسات موضوع بند « ب» ماده (11) استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری ـ مصوب 1345ـ افزوده می‌شود و مأموریت کارکنان رسمی دستگاههای دولتی به مرکز یادشده به شرط پرداخت حقوق و مزایا از محل اعتبارات دستگاه محل مأموریت (مأمور گیرنده) با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18006
تاریخ تصویب :
1385/9/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :