جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.

آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از محل هدایای مستقل و حق‌التولیه و حق‌النظاره و اداره امور اماکن مذهبی شماره120379/ت35442هـوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/9/1385 بنا به پیشنهاد شماره 9582/1 مورخ 11/4/1385 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (12) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ـ مصوب1363ـ آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از محل هدایای مستقل و حق‌التولیه و حق‌النظاره و اداره امور اماکن مذهبی را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از محل هدایای مستقل و حق‌التولیه و حق‌النظاره و اداره امور اماکن مذهبی

ماده1ـ سازمان اوقاف و امور خیریه که در این تصویب‌نامه به اختصار سازمان نامیده می‌شود، مجاز است مبلغ پنجاه و شش میلیارد و ششصد و هشتاد و شش میلیون و نهصد و هشتاد و چهار هزار و پانصد و چهل و شش (56.686.984.546) ریال وجوهی را که از محل هدایای مستقل، حق‌التولیه و حق‌النظاره و اداره امور اماکن مذهبی دریافت می‌کند، در سال 1385 به شرح زیر رأساً هزینه نماید:
الف ـ درآمد
1ـ مانده وصولی حق‌التولیه در حساب(21) خزانه در پایان سال1384، مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هفده میلیون و چهارصد و پنجاه و پنج‌هزار و چهل و سه (2.817.455.043) ریال.
2ـ مانده وصولی حق‌النظاره در حساب (23) خزانه در پایان سال1384، مبلغ سیصد و نود و هشت میلیون و چهارصد و هفتاد و هفت هزار (398.477.000) ریال.
3ـ مانده وصولی حاصل از بابت اداره امور اماکن مذهبی در حساب (25) خزانه در پایان سال1384، مبلغ یک میلیارد و هشتصد و دوازده میلیون و پنجاه و دو هزار و پانصد و سه (1.812.052.503) ریال.
4ـ مانده وصولی وجوه حق‌التولیه و حق‌النظاره و اداره امور اماکن مذهبی (تفکیک‌نشده) در حساب (91062) بانک ملی شعبه دولتی در پایان سال 1384، مبلغ........................ ریال.
5 ـ برآورد برگشتی از اعتبارات حواله شده به واحدهای استانی و شهرستانی، مبلغ...................... ریال.
6 ـ پیش‌بینی وصولی حق‌التولیه در سال 1385، مبلغ بیست و سه میلیارد و پنجاه و هفت میلیون (23.057.000.000) ریال.
7ـ پیش‌بینی وصولی حق‌النظاره در سال 1385، مبلغ هفت میلیارد و سیصد و هفده میلیون (7.317.000.000) ریال.
8 ـ پیش‌بینی وصولی وجوه حاصل از بابت اداره امور اماکن مذهبی در سال 1385 از نذورات مطلقه، مبلغ بیست و یک میلیارد و دویست و هشتاد و پنج میلیون (21.285.000.000) ریال.
جمع: پنجاه و شش میلیارد و ششصد و هشتاد و شش میلیون و نهصد و هشتاد و چهار هزار و پانصد و چهل و شش ریال (56.686.984.546) ریال.
ب ـ هزینه
تبلیغ ونشر معارف اسلامی ، مبلغ نه میلیارد و یکصدوچهل میلیون وچهارده هزار (9.140.014.000) ریال .
2 ـ حفظ عین و منافع و احیای موقوفات وشناسایی آنها ، مبلغ چهل وپنج میلیارد و ششصد و هشتاد و شش میلیون و هشـتصد و نود هزار و پانصد و چهل و شش (45.686.890.546) ریال .
3 ـ حق‌الزحمه یا پاداش هیئت‌های امنای اماکن اسلامی، مبلغ یک میلیارد و یکصد و نود میلیون و شصت و دو هزار (1.190.062.000) ریال.
حق‌الزحمه هیئت امنا وحق النظاره نظار موقوفات، مبلغ ششصد و هفتاد میلیون و هیجده هزار (670.018.000) ریال.
جمع : پنجاه و شش میلیارد و ششصد و هشتاد و شش میلیون و نهصد و هشتاد و چهار هزار و پانصد و چهل و شش (56.686.984.546) ریال.
ماده2ـ چنانچه میزان وصولی در‌آمد بیش از درآمد پیش‌بینی شده در بند « الف» ماده (1) این تصویب‌نامه باشد، سازمان می‌تواند مازاد درآمد را از خزانه دریافت و به نسبت اعتبار ردیفهای بند « ب» ماده (1) این تصویب‌نامه هزینه نماید.
ماده3ـ تبلیغ و نشر معارف اسلامی (موضوع این تصویب‌نامه) شامل فعالیتهایی است که برای کمک به ترویج و تعظیم شعایر اسلامی و آموزش قرآن مجید انجام می‌شود، مانند چاپ و اهدای قرآن کریم، انتخاب و اعزام قاریان و داوران به مسابقات، گردهمایی جهانی حج، تجهیز کتابخانه، اهدای جوایز نقدی و غیرنقدی، اعزام مبلغ مذهبی به کلیه نقاط کشور با اولویت مناطق محروم.
ماده4ـ حفظ عین، منافع و احیای موقوفات (موضوع ردیف (2) بند « ب» ماده (1) این تصویب‌نامه) شامل کمک و پرداخت وجوه لازم برای انجام امور ثبتی، قضایی، عمرانی، تعمیر و احیای رقبات و غیره، با رعایت صرفه و صلاح موقوفات همچنین تهیه وسایل، امکانات و ساختمان برای استقرار ادارات اوقاف و امور خیریه در استانها، شهرستانها و مرکز و وقف آن با تولیت نماینده ولی فقیه و صرف عوائد حاصله در جهت مصارف تعیین شده در بند « ب» و پرداخت اجرت و مزایای کارکنان غیررسمی (موضوع قسمت آخر تبصره (3) تصویب‌نامه شماره71976/ت496 مورخ25/6/1366 مربوط به بودجه سال1366 سازمان)، حق بیمه و کسریهای احتمالی بودجه جاری 1385 و اموری که در ارتباط با موارد فوق، نماینده ولی فقیه در سازمان صلاح بداند.
ماده5 ـ سازمان می‌تواند از محل اعتبار ردیفهای (3) و (4) بند « ب» ماده (1) این تصویب‌نامه امور زیر را انجام دهد:
الف ـ از محل اعتبار ردیف (3) حق‌الزحمه یا پاداش مقرر امین و هریک از اعضای هیئت امنای اماکن مذهبی اسلامی را با رعایت ماده (8) آیین‌نامه اجرایی ماده (5) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و سایر مقررات پرداخت کند.
ب ـ از محل اعتبار ردیف (4) حق‌الزحمه هیئت امنا و حق‌النظاره نظار موقوفات را با توجه به مفاد ماده (33) آیین‌نامه اجرایی ماده (5) قانون یادشده حسب مورد پرداخت کند.
ماده6 ـ فعالیتهای پیش‌بینی شده در مواد (3)، (4) و (5) این تصویب‌نامه با توجه به ضرورت و اولویت در حدود اعتبار مصوب انجام خواهد شد. تشخیص ضرورت و اولویت هزینه‌های موضوع مواد فوق با سرپرست سازمان یا مقام مجاز از طرف وی خواهد بود.
ماده7 ـ تعهدات دوره مالی سال قبل نسبت به مفاد مواد (3)، (4) و (5) این تصویب‌نامه با موافقت سرپرست سازمان یا مقام مجاز از طرف وی قابل پرداخت است.
ماده8 ـ مانده درآمد سازمان در پایان سال به درآمد سال بعد منتقل و منظور خواهد شد.
ماده 9ـ سال مالی سازمان از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18006
تاریخ تصویب :
1385/9/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع :