جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.

اصلاح آیین‌نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی ـ تاریخی منقول مجاز شماره120402/ت35639هـسازمان میراث فرهنگی و گردشگری

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ19/9/1385 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 58221/9364هـ/ب مورخ 13/4/1385 تصویب نمود:
آیین‌نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی ـ تاریخی منقول مجاز، موضوع تصویب‌نامه شماره28584/ت33542هـ مورخ 10/5/1384 به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
1ـ در بند « الف» ماده (27) پس از عـبارت « اماکن تاریخی» عبارت « قابل احیـا» اضافه می‌گردد و عبارت « به طور رایگان به مدت محدود و یا» حذف و قبل از عبارت « اجاره به شرط تملیک» عبارت « به صورت» اضافه شود.
2 ـ ماده (29) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« ماده29 ـ اشتغال به تجارت سایر اموال فرهنگی ـ هنری، تاریخی منوط به اخذ مجوز از دولت می‌باشد.»
ضوابط اجرایی موضوع این ماده ظرف سه ماه پس از ابلاغ، توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جهت طرح و تصویب به هیئت وزیران ارایه خواهد شد.
3 ـ در ماده (30) پس از واژه « گردشگری» عبارت « و تصویب دولت» اضافه می‌شود.
4 ـ در ماده (31) واژه « تصویب» به واژه « تایید» اصلاح و پس از واژه « گردشگری» عبارت « و تصویب دولت» اضافه می‌گردد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18006
تاریخ تصویب :
1385/9/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
موضوع :