×

تصویب‌نامه درخصوص سرمایه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران

تصویب‌نامه درخصوص سرمایه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران

تصویب‌نامه-درخصوص-سرمایه-شرکت-مادرتخصصی-مدیریت-منابع-آب-ایران تصویب‌نامه درخصوص سرمایه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران شماره124812/ت36145هـوزارت نیرو

هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/8/1385 بنا به پیشنهاد شماره 100/20/49425 مورخ 13/6/1385 وزارت نیرو و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ تصویب نمود:
سرمایه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران، مندرج در ماده (6) اساسنامه شرکت یادشده، موضوع تصویب‌نامه شماره2730/ت28225هـ مورخ20/3/1382 از محل منابع زیر به مبلغ پنجاه و سه میلیارد و چهارصد و هشتاد و هفت میلیون و هشتصد و شش هزار و یکصد و شصت (53،487،806،160) ریال افزایش می‌یابد.
الف ـ ارزش ساختمانهای انتقالی از مؤسسه تحقیقات منابع آب.
ب ـ مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت.
ج ـ انتقال سهام شرکتهای زیرمجموعه.
د ـ اموال انتقالی از طرحهای غیرانتفاعی خاتمه یافته.
هـ ـ اموال منقول انتقالی از مؤسسه تحقیقات منابع آب.
و ـ ارزش یک دستگاه فتوکپی انتقالی از طرح مطالعه علاج‌بخشی و پایداری سدها.
ز ـ ارزش ساختمان انتقالی از شرکت سهامی ساختمان سد و تأسیسات آبیاری (سابیر).
این اصلاحیه به موجب نامه شماره18730/30/85 مورخ29/9/1385 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 18020

تاریخ تصویب : 1385/8/28

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت نیرو -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.