×

تصویب‌نامه راجع به اجازه بازپرداخت تسهیلات اعتباری میان‌مدت و بلندمدت توسط وزارت امور اقتصادی ‏و دارایی موضوع سازمان توسعه برق ایران

تصویب‌نامه راجع به اجازه بازپرداخت تسهیلات اعتباری میان‌مدت و بلندمدت توسط وزارت امور اقتصادی ‏و دارایی موضوع سازمان توسعه برق ایران

تصویب‌نامه-راجع-به-اجازه-بازپرداخت-تسهیلات-اعتباری-میان‌مدت-و-بلندمدت-توسط-وزارت-امور-اقتصادی-‏و-دارایی-موضوع-سازمان-توسعه-برق-ایران

وکیل

تصویب‌نامه راجع به اجازه بازپرداخت تسهیلات اعتباری میان‌مدت و بلندمدت توسط وزارت امور اقتصادی ‏و دارایی موضوع سازمان توسعه برق ایران شماره108928/ت36242هـ
‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
وزارت نیرو ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و ‏برنامه‌ریزی کشور

‏ هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/10/1385 بنا به پیشنهاد شماره 3917/هـ مورخ 10/8/1385 بانک ‏مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و ‏فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ و بند (5) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور ‏تصویب نمود: ‏
‏ الف ـ وزارت امور اقتـصادی و دارایـی مـجاز است بازپرداخت تسهیلات اعتباری میان‌مدت و بلندمدتی ‏را که توسط سیستم بانکی کشور برای تأمین مالی فاز دوم طرح ساخت دویست دست پره توربین در قالب ‏افزایش قراردادهای تأمین مالی فاز اول طرح مذکور تا سقف مبلغ سی و هفت میلیون و دویست و چهل و هفت ‏هزار و پانصد و ده (37.247.510) یورو، شامل بخش آلمانی به مبلغ بیست و پنج میلیون و سیصد و نه ‏هزار و هشتصد و نود (25.309.890) یورو، بخش انگلیسی به مبلغ هشت میلیون و سیصد و سی و سه ‏هزار و ششصد و بیست (8.333.620) یورو، بخش هلندی به مبلغ سه میلیون و ششصد و چهار هزار ‏‏(3.604.000) یورو توسط سازمان توسعه برق ایران از مؤسسات خارجی و بین‌المللی اخذ می شود، تضمین ‏نماید.‏
‏ ب ـ مبلغ مندرج در بند « الف» این تصویب‌نامه، معادل اصل مبلغ قرارداد تسهیلات می‌باشد. هزینه‌های ‏تبعی از جمله هزینه‌های بانکی و سایر هزینه‌های مربوط به استفاده از تسهیلات اعتباری به مبلغ مذکور ‏اضافه می‌گردد. ‏
‏ ج ـ صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منوط به اعلام سیستم بانکی درخصوص ‏رعایت مقررات ارزی و اخذ وثایق کافی و یا تأییدیه صادر شده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ‏جهت پوشش معادل ریالی اقساطی که به هنگام سررسید بازپرداخت می‌گـردند، اعم از اصل مبلغ قرارداد و ‏هزینه‌های تبعی از جمله هزینه‌های بانکی و سایر هزینه‌های مربوط می‌باشد.‏‏ ‏
‏ ‏
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 18028

تاریخ تصویب : 1385/10/17

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران - وزارت امور اقتصادی و دارائی - وزارت نیرو - سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.