×

تصویب‌نامه راجع به پرداخت جوایز و مشوقهای صادراتی در سال 1385

تصویب‌نامه راجع به پرداخت جوایز و مشوقهای صادراتی در سال 1385

تصویب‌نامه-راجع-به-پرداخت-جوایز-و-مشوقهای-صادراتی-در-سال-1385

وکیل

تصویب‌نامه راجع به پرداخت جوایز و مشوقهای صادراتی در سال 1385 شماره117828/ت36221ک
‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
وزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بانک مرکزی ‏جمهوری اسلامی ایران ‏

‏ وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی در جلسه مورخ 22/7/1385 به استناد اصل ‏یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه‌ شماره ‏‏27838/ت32982هـ مورخ 11/5/1384 تصویب نمودند:‌‏
‏ 1ـ دستورالعمل اجرایی پرداخت جوایز و مشوقهای صادراتی در سال 1385 در چارچوب سیاستهای ‏حمایتی مندرج در تصویب‌نامه شماره 72790/ت35774ک مورخ 21/6/1385 به شرح پیوست که تأییدشده ‏به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشد، تعیین می‌شود.‏
‏ 2ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در خصوص پیش‌بینی مبلغ سه میلیارد (3.000.000.000) ‏یورو از محل حساب ذخیره ارزی در قانون بودجه سال 1386 کل کشور، به منظور اعطای تسهیلات به ‏صادرکنندگان کالا و خدمات بخش غیردولتی با اولویت خوشه‌های تولیدی بنگاههای کوچک و متوسط در قالب ‏اعتبار خریدار، فروشنده و سرمایه در گردش، مراتب را جهت درج در لایحه بودجه سال 1386 کل کشور، ‏به هیئت وزیران ارایه نماید. این تسهیلات از طریق بانکهای تجاری و بانک توسعه صادرات ایران در اختیار ‏صادرکنندگان قرار خواهد گرفت.‏
‏ 3ـ بر اساس گزارش عملکرد بانکهای توسعه صادرات ایران و صنعت و معدن از جزء پنجم بند (7) ‏تـبصره (2) قانون بـودجـه سـال 1385 کل کشور، در صـورت تشـخیص وزارت بازرگانی مبنی بر عدم ‏رضایت‌بخش بودن عملکرد دو بانک یادشده تا پایان مهرماه سال 1385، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ‏لایحه مربوط برای اعطای تسهیلات موصوف از طریق سایر بانکهای تجاری دولتی را به هیئت وزیران ‏ارسال نماید. ‏
‏ 4ـ به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه اجازه داده می‌شود پس از طی مراحل ‏قانونی مجموعاً مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال از محل سود سهم دولت طی سال ‏مالی1386 را به منظور توسعه صادرات غیرنفتی از طریق اعمال تخفیف در نرخ حمل کالاهای صادراتی ‏جمهوری اسلامی ایران به مقاصدی که ایجاد خط کشتیرانی دارای توجیه اقتصادی نیست و سایر رویه‌ها که ‏سبب کاهش هزینه حمل کالای صادراتی از کشور شود، پرداخت نماید. ‏
‏ اولویتهای مقاصد جهت تحقق اهداف فوق در ستاد همکاریهای توسعه‌ای و نوع کالاها، رویه‌های مناسب ‏جهت کاهش هزینه حمل کالاهای صادراتی و میزان تخفیفها در کارگروهی متشکل از سازمان توسعه تجارت ‏ایران و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد. ‏
‏ 5 ـ به منظور کاهش نرخ سود تسهیلات ریالی اعطایی به صادرکنندگان کشور در سال1386، رقمی ‏معادل بیست درصد (20%) مجموع حمایتهای غیرمستقیم بودجه جوایز و مشوقهای صادراتی، جهت اعطای ‏کمک سود تسهیلات اختصاص می‌یابد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است بودجه لازم را در ‏لایحه بودجه سال 1386 کل کشور پیش‌بینی و به بودجه جوایز و مشوقهای صادراتی اضافه نماید.‏
‏ 6 ـ به منظور حمایت از توسعه صادرات فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، ستاد مبارزه با قاچاق ‏کالا و ارز موظف است ظرف یک ماه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ‏ایران)، وزارت صنایع و معادن (موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران)، وزارت نفت و وزارت ‏بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران)، دستورالعمل صادرات کالاهای موصوف را با رعایت جلوگیری از ‏صادرات محموله‌های یارانه‌ای تهیه و توافق نماید. ‏
‏ تا زمان تصویب دستورالعمل جدید، گمرک جمهوری اسلامی ایران بر اساس معرفی صندوق غیردولتی ‏توسعه صادرات فرآورده‌های نفتی، با اخذ سفته از صادرکنندگان نسبت به تسهیل فرآیند صادرات توسط این ‏گونه شرکت‌ها اقدام خواهد نمود. ‏
‏ 7ـ به استناد ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‏ایران و به منظور نوسازی و روانسازی تجارت، افزایش سهم کشور در تجارت بین‌الملل، توسعه صادرات ‏کالاهای غیرنفتی و خدمات و نیز تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین‌المللی، ‏وزارتخانه‌های صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کار و اموراجتماعی، ‏علوم، تحقیقات و فن‌آوری، راه و ترابری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز ‏سازمان میراث فرهنگی، گردشگری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک ایران و بیمه مرکزی ‏ایران موظفند با همکاری وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران) ظرف سه ماه نسبت به تنظیم ‏برنامه کوتاه مدت سال 1386 و ظرف شش ماه نسبت به تنظیم برنامه میان‌مدت سنوات باقی مانده برنامه ‏چهارم بخش مربوطه جهت تسهیل و توسعه صادرات غیرنفتی کشور اقدام نمایند. سازمان توسعه تجارت ‏ایران نیز موظف است نسبت به اخذ و تلفیق برنامه‌های مذکور و ارایه برنامه راهبردی توسعه صادرات ‏غیرنفتی کشور اقدام نماید. ‏
‏ 8 ـ در مواردی که توان رقابت و حضور در بازارهای هدف کالاهای صادراتی جمهوری اسلامی ایران ‏به لحاظ عدم عضویت غیراختیاری در سازمانهای تجاری منطقه‌ای یا بین‌المللی به نحوی با وضع تعرفه‌های ‏متفاوت تضعیف گردیده است، مابه‌التفاوتی در جبران این تبعیض منظور و به صادرکنندگان پرداخت خواهد ‏شد. ‏
‏ وزارت بازرگانی مـوظف اسـت با همکاری سازمان مـدیریت و برنامه‌ریزی کشـور نسبت به پیش‌بینی ‏میزان بودجه مورد نیاز در بودجه سال 1386 اقدام نماید. ‏
‏ 9ـ به منظور ارتقای کیفیت کالاهای صادراتی، وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران) ‏موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنایع و معادن (موسسه استاندارد و تحقیقات ‏صنعتی ایران) طرح جامع نظام مدیریت کیفیت صادرات را ظرف دو ماه تهیه نماید. طرح مذکور پس از ‏بررسی کارگروه کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی و با ابلاغ وزرای بازرگانی، صنایع و ‏معادن و جهاد کشاورزی لازم‌الاجرا می‌باشد.‏
‏ 10ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی (سازمان ‏توسعه تجارت ایران) نسبت به تأسیس و راه اندازی رادیوی تجارت ایران به منظور فرهنگ سازی تولید ‏صادراتی در سطح داخلی و نیز توسعه صادرات غیرنفتی کشور در بازارهای خارجی اقدام نموده و گزارش ‏پیشرفت کار را به شورا ارایه نماید.‏
‏ 11ـ وزارت بازرگانی مجاز است در اجرای بند (15) موافقتنامه ردیف 147100 بودجه سال 1385 ‏کل کشور موضوع پرداخت خسارت به صادرکنندگان کالا یا خدمات که اسناد و مدارک آنها قبل از پایان سال ‏‏1384 به تأیید سازمان توسعه تجارت ایران و نیز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رسیده باشد،‌ اقدام ‏نماید.‏
‏ 12ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است مبلغ چهار هزار و بیست و نه (4.029) ‏میلیارد ریال جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت جوایز و مشوقهای صادراتی سال 1385 و نیز ‏تعهدات معوق سنوات قبل را در صورت تصویب هیئت وزیران، به عنوان متمم بودجه سال 1385 کل کشور ‏پیش‌بینی نماید و در صورت عدم تصویب، مبلغ فوق به مبلغ بودجه جوایز و مشوقهای صادراتی سال1386 ‏میزان سه هزار و دویست و هشتاد و پنج (3.285میلیارد ریال) اضافه شده و مجموعاً مبلغ هفت هزار و ‏سیصد و چهارده (7.314)میلیارد ریال در لایحه بودجه سال 1386 کل کشور پیش‌بینی گردد.‏
‏ 13ـ به استناد بند « د» ماده (33) قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ‏صادرات انواع آهن قراضه و ضایعات فلزات به هر صورت و شمش آنها مشمول وضع عوارض می‌گردد، ‏میزان عوارض مذکور به پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی و جهاد ‏کشاورزی تعیین و پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا بوده و گمرک ایران مسئول نظارت بر حُسن ‏اجرای این بند می‌باشد.‏
‏ این تصویب‌نامه در تاریخ 21/10/1385 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.‏‏ ‏
‏ ‏
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی ‏

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 18030

تاریخ تصویب : 1385/10/21

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران - وزارت بازرگانی - وزارت امور اقتصادی و دارائی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.