جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

آراء شماره709 و 710 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص الزام سازمان بازنشستگی کشوری به ‏اعمال بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور درباره بازنشستگان‏

‏ تاریخ: 24/10/1385‏
‏ شماره دادنامه: 710ـ709‏
‏ کلاسه پرونده: 85/177، 517‏
‏ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.‏
‏ شاکی: سازمان بازنشستگی کشوری ـ آقای حسین درخشنده.‏
‏ موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3، 6، 11، 13، 15 و 21 دیوان ‏عدالت اداری.‏
‏ مقدمه: الف ـ شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/82 موضوع شکایت آقای مصطفی کریمی ‏به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته، اصلاح سنوات خدمت در حکم بازنشستگی و افزایش ‏‏12% سال 1381 به شرح دادنامه شماره 1841 مورخ 28/8/1383 چنین رأی صادر نموده است: نظر به ‏اینکه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض حکم معترض‌عنه گردد ابراز و اقامه نگردیده و از ‏طرفی حکم اصداری صحیحاً صادر و هیچگونه مباینت و مغایرتی با موازین قانونی نداشته و تمسک شاکی به ‏موارد اعلامی فاقد ادله اثباتی است، لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه تخلفی از قوانین که موجب ‏تضییع حقوق شاکی شده باشد مشهود نیست، بنابراین دعوی مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت ‏مشارالیه صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1030 موضوع شکایت ‏آقای قربانعلی ابوذری به طرفیت، سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته، اصلاح حکم ریالی به شرح ‏دادنامه شماره1247 مورخ21/6/1384 چنین رأی صادر نموده است: سازمان بازنشستگی کشوری به شرح ‏جوابیه مورخ 5/7/1382 اجمالاً نحوه احتساب حقوق بازنشستگان در سال 1381 را بر مبنای دو مصوبه از ‏جمله مصوبه شماره 9434/ت26490ه‍ مورخ 5/3/1381 هیأت وزیران که طبق آن 12% به حقوق ‏بازنشستگان اضافه گردیده و ثانوی آیین‎نامه اجرائی بند (ل) تبصره4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور ‏می‎باشد که در خصوص بازنشستگان قبل از سال 1379 تصویب گردیده و با جدول مندرج در بند 4 این ‏آیین‎نامه هماهنگ می‎گردد و سپس وفق بند (ج) ماده 7 آیین‏‎نامه 10% به حقوق وی اضافه گردیده و اقدامات ‏معموله را مطابق مقررات دانسته و رد شکایت را استدعا نموده‎اند. اینک این شعبه دیوان بنابه مراتب معروضه ‏و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 440ـ 421 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چون افزایش قانونی حقوق ‏بازنشستگی شاکی در ابلاغ موضوعـه خواسته از هر حیث بر مبنای مصرحات قانونی فوق‎الذکر اعمال و ‏احتساب گردیده در نتیجه تضییع حقی نسبت به مشارالیه متصور و ثابت نمی‎باشد و مآلاً با عدم احراز تخطی ‏از مقررات قانونی فوق‎الاشعار از جانب سازمان مشتکی‌عنه مستفاد از مفهوم مخالف شق (پ) بند یک ماده 11 ‏قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎دارد. ج ـ شعبه بیست و یکم در رسیدگی به ‏پرونده کلاسه 84/1053 موضوع شکایت، حکمعلی رحمتی به طرفیت، سازمان بازنشستگی کشوری به ‏خواسته، افزایش 12% حقوق بازنشستگی طبق مصوبه هیأت وزیران به شرح دادنامه شماره 237 مورخ ‏‏20/3/1385 چنین رأی صادر نموده است: با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و محتویات پرونده نظر به ‏اینکه اداره طرف شکایت حسب مدارک ابرازی، خواسته شاکی را اجابت نموده و شاکی نیز با عنایت به بند4 و ‏‏5 مصوبه9288/ت26490ه‍ مورخ4/3/1381 و نیز بند4 مصوبه 9434/ت6390 مورخ 5/3/1381 هیأت ‏وزیران بیش از آن مستحق نمی‎باشد و موضوع شکایت سالبه به انتفاء موضوع می‎باشد، علیهذا دعوی در ‏وضعیت حاضر قابلیت استماع را نداشته قرار رد آن را صادر و اعلام می‎دارد. د ـ1ـ شعبه سوم در رسیدگی ‏به پرونده کلاسه 84/2346 موضوع شکایت آقای هادی اعتمادی به طرفیت، سازمان بازنشستگی کشوری به ‏خواسته، عدم اجرای قانون مربوط به افزایش 12% حقوق بازنشستگی سال 1382 مصوبه شماره ‏‏9434/ت26490 هیأت وزیران و تقاضای افزایش پرداخت به شرح دادنامه شماره 2686 مورخ ‏‏10/10/1384 چنین رأی صادر نموده است: در خصوص شکایت فوق با عنایت به محتویات پرونده و ‏اظهارات مقرون به صحت شاکی و مدارک ارائه شده از سوی وی نظر به اینکه حسب مفاد مصوبه هیأت ‏وزیران به شماره9434/ت26490 مورخ 5/3/1381 که مؤخر بر مصوبات دیگر مورد ادعای مشتکی‌عنه ‏می‎باشد افزایش 12% حقوق بازنشستگان را تجویز نموده و هدف از تصویب این مصوبه‎ها ایجاد هماهنگی ‏بین حقوق بازنشستگان قدیم و جدید و نیز بالا بردن قدرت مالی بازنشستگان با توجه به تورم‎های موجود در ‏جامعه و افزایش سنواتی درصدهای تورم بوده و شاکی بالا و خواسته او از موارد مشمول مصوبه مذکور ‏می‎باشد. لذا این شعبه شکایت را وارد دانسته و حکم بر الزام سازمان بازنشستگی کشوری بر افزایش 12% ‏حقوق بازنشستگی از 1/1/1381 در حق نامبرده صادر می‏‎نماید. دـ2ـ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی ‏به پرونده کلاسه 84/1508 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بازنشستگی کشـوری نسبت بـه دادنامه ‏شماره 2686 مورخ 10/10/1384 شعبه سوم دیوان به شرح دادنامه شماره 18 مورخ 14/1/1385 با رد ‏تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. ه‍ ـ1ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرونده ‏کلاسه 84/1619 موضوع شکایت خانم اشرف کمالی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته، ‏عدم اجرای قانون مربوط به افزایش 12% حقوق بازنشستگی سال 1381 موضوع مصوبه شماره ‏‏9434/ت26490 هیأت وزیران و تقاضای افزایش و پرداخت آن به شرح دادنامه شماره 1548 مورخ ‏‏30/8/1384 چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه حسب مفاد مصوبه هیأت وزیران به شماره ‏‏9434/ت26490 مورخ 5/3/1381 که مؤخر بر مصوبات دیگر مورد ادعای مشتکی‌عنه می‎باشد، افزایش ‏‏12% حقوق بازنشستگان را تجویز نموده و هدف از تصویب این مصوبه‎ها ایجاد هماهنگی بین حقوق ‏بازنشستگان قدیم و جدید و نیز بالا بردن قدرت مالی بازنشستگان با توجه به تورم‎های موجود در جامعه و ‏افزایش سنواتی درصدهای تورم بوده و شاکی بالا و خواسته او از موارد مشمول مصوبه مذکور می‎باشد. لذا ‏این شعبه شکایت شاکی را وارد دانسته و حکم بر الزام سازمان بازنشستگی کشوری بر افزایش 12% حقوق ‏بازنشستگان از 1/1/1381 در حق نامبرده صادر می‏‎نماید. ه‍ ـ2ـ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به ‏پرونده کلاسه 84/1357 موضوع تقاضای تجدیدنظر، سازمان بازنشستگی کشوری نسبت به دادنامه شماره ‏‏1548 مورخ 30/8/1384 شعبه ششم دیوان به شرح دادنامه شماره 1928 مورخ 29/11/1384 با رد ‏تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. وـ1ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده ‏کلاسه 84/1284 موضوع شکایت آقای نصرت‏‎الله وفائی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته، ‏اعمال افزایش 12% حقوق بر طبق مصوبه 9434/ت26490ه‍ مورخ 5/3/1381 هیأت وزیران به شرح ‏دادنامه شماره 1443 مورخ 29/8/1384 چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه در خصوص افزایش ‏حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران دو مصوبه در سال 1381 به شماره‏‎های 9288/ت26490ه‍ مورخ ‏‏4/3/1381 و 9434/ت26490ه‍ مورخ 5/3/1381 از سوی هیأت وزیران به تصویب رسیده است و هر ‏یک از مصوبات مذکور با یکدیگر متفاوت بوده و مقررات خاصی را در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان ‏بیان نموده و از جهت تاریخ و زمان تصویب با یکدیگر تفاوت داشته و علی‎الاصول هر یک از مصوبات با ‏عنایت به زمان تصویب مبین اعمال امتیازات خاصی در مورد آنان می‎باشد بر این اساس باید هر دو مصوبه ‏در خصوص بازنشستگان و وظیفه‌بگیران اعمال گردد. تعطیل یا عدم اجرای یکی از دو مصوبه مغایر با فلسفه ‏واضع آن یعنی هیأت وزیران می‎باشد. اداره بر حسب منافع و مصالح خویش مخیر به انتخاب یکی از دو ‏مصوبه درجهت اعمال نمی‎باشد. شعبه با عنایت به مراتب معنونه شکایت مطروحه را صحیح و صائب ‏تشخیص، حکم به ورود شکایت و اجرای تواماً هر دو مصوبه در خصوص وی از جمله 12% حقوق در مورد ‏بازنشستگان و وظیفه بگیران را صادر می‎نماید. وـ2ـ شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ‏‏84/1301 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بازنشستگی کشوری نسبت به دادنامه شماره 1443 مورخ ‏‏29/8/1384 شعبه سیزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 1941 مورخ 29/11/1384 با رد تجدیدنظر ‏خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق با ‏حضور رؤسای شعب بدوی و رؤساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام ‏مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید:‏

رأی هیأت عمومی

‏ هر چند تاریخ اجرای بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور و همچنین مصوبه شماره ‏‏9434/ت26490ه‍ مورخ 5/3/1381 هیأت وزیران در خصوص افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه ‏بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمولین مصوبه مزبور به میزان 12% از تاریخ 1/1/1381 تعیین شده است، ‏لیکن مدلول بند (ل) تبصره 4 قانون فوق‌الذکر در باب اختصاص اعتبار ردیف 503622 قسمت چهارم ‏پیوست قانون مزبور جهت هماهنگی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری قبل از سال 1379 مفهم ضرورت ‏تقدم امر هماهنگی موضوع بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور درباره حقوق بازنشستگان و ‏وظیفه بگیران سنوات قبل از 1379 و تعیین تکلیف آنان از این حیث و متعاقباً افزایش 12% حقوق ‏بازنشستگی و وظیفه مطلق کارکنان کشوری و لشگری بازنشسته مشمول قانون که حقوق بازنشستگی و ‏وظیفه آنان تا پایان سال 1380 برقرار شده است می‏‎باشد. بنابراین دادنامه‎های صادره مشعر بر الزام سازمان ‏بازنشستگی کشوری به اعمال بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور درباره شاکیان و متعاقباً ‏افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه آنان پس از امر هماهنگی صحیح و موافق اصول و موازین قانونی ‏تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب ‏دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.‏

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‎فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18036
تاریخ تصویب :
1385/10/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان بازنشستگی كشوری
موضوع :