جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.

اساسنامه خانه ملی گفت و گوی آزاد شماره5015/دش
‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
‏(مصوب جلسه 596 مورخ 5/10/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)‏

‏ ماده1ـ تعریف و جایگاه حقوقی:‏
‏ براساس ماده واحده مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی خانه ملی گفت و گوی آزاد تأسیس می‌گردد. خانه ملی گفت و گوی آزاد که از ‏این پس در این اساسنامه خانه نامیده می‌شود تحت نظر هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره و در چارچوب این اساسنامه ‏فعالیت خواهد کرد.‏
‏ ماده2ـ موضوع فعالیت:‏
‏ ایجاد زمینه مناسب برای برگزاری جلسات گفت و گو، مناظره، سخنرانی و گفتگوی آزاد در عرصه علوم انسانی و معارف اسلامی در ‏محل‌های تعیین شده از سوی خانه.‏
‏ ماده3ـ اهداف و وظایف:‏
‏ 1ـ ایجاد فرصت قانونی و عادلانه برای عرضه علمی و آزادانه دیدگاهها و نقدها در حوزه علوم انسانی و معارف دینی برای تمامی ‏طیف‌های فکری و فرهنگی در کشور.‏
‏ 2ـ کمک به ایجاد زمینه بروز و ظهور خلاقیتها و تواناییهای علمی به ویژه در زمینه نقد افکار و آراء و همچنین فراهم ساختن زمینه آشنایی ‏با دیدگاهها و نقدهای علمی جدید و بهره‌‌گیری از این توانایی در عرصه‌های متناسب با آن.‏
‏ 3ـ ایجاد بستر علمی مناسب برای بهره‌برداری صحیح بخش‌های مختلف کشور از دیدگاهها و نقدهای جدید علمی.‏
‏ 4ـ ترغیب مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی برای برگزاری جلسات گفتگو، نقد و مناظره علمی آزاد.‏
‏ 5 ـ طراحی و برگزاری جلسات گفتگو، مناظره و سخنرانی.‏
‏ 6 ـ انتشار و عرضه نتایج گفتگوها، مناظره‌ها و نقدهای علمی.‏
‏ ماده4ـ ارکان:‏
‏ الف ـ هیأت امناء.‏
‏ ب ـ شورای علمی.‏
‏ ج ـ مدیر.‏
‏ ماده5 ـ هیأت امناء:‏
‏ « هیأت امنای خانه»، اعضای هیأت حمایت از کرسیهای نظریه‌پردازی، نقد و مناظره، به اضافه دبیر هیأت می‌باشد.‏
‏ ماده6 ـ وظایف هیأت امنا:‏
‏ الف ـ بررسی و پیشنهاد اصلاح و تغییر اساسنامه به شورای عالی انقلاب فرهنگی.‏
‏ ب ـ تهیه و تصویب خط‌مشی‌ها و برنامه‌های بلند مدت.‏
‏ ج ـ نصب و عزل مدیر.‏
‏ د ـ نظارت و ارزیابی عملکرد و فعالیتهای خانه.‏
‏ هـ ـ بررسی گزارش‌های سالانه مالی و تأیید آن.‏
‏ و ـ تصویب برنامه و بودجه سالانه.‏
‏ ز ـ ارائه گزارش سالانه به شورای عالی انقلاب فرهنگی.‏
‏ ماده7ـ شورای علمی:‏
‏ ترکیب اعضای « شورای علمی» عبارت است: از اعضاء شورای علمی ـ مشورتی هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و ‏مناظره.‏
‏ ماده8 ـ وظایف شورای علمی:‏
‏ الف ـ بررسی و تأیید اولیه پیش‌نویس سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها جهت پیشنهاد به ‌هیأت امناء.‏
‏ ب ـ بررسی ضوابط، آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی.‏
‏ ج ـ بررسی و تأیید پیش‌نویس برنامه سالانه.‏
‏ د ـ بررسی گزارش‌های مدیر و هدایت خانه ملی گفتگوی آزاد و نظارت مستمر بر عملکرد آن.‏
‏ هـ ـ بررسی و تصویب مواردی که آئین‌نامه‌ها و ضوابط دیگر تصویب آن را بر عهده شورای علمی قرار داده است.‏
‏ ماده9ـ مدیر:‏
‏ مدیرخانه، به مدت3سال از سوی هیأت امنا تعیین و با حکم رئیس هیأت امنا جهت انجام وظایف زیر منصوب می‌شود:‏
‏ الف ـ تهیه و تنظیم پیش‌نویس ضوابط، آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی جهت بررسی در شورای علمی و تصویب هیأت امنا.‏
‏ ب ـ شناسایی و پیشنهاد اعضای گروههای علمی و سایر عوامل اجرایی.‏
‏ ج ـ تهیه پیش‌نویس برنامه سالانه خانه جهت بررسی در شورای علمی و تصویب هیأت امنا.‏
‏ د ـ اجرای برنامه مصوب خانه و ارائه گزارش منظم پیشرفت کار به شورای علمی و عنداللزوم هیأت امناء.‏
‏ و ـ امضای مکاتبات و اسناد اداری و مالی در چارچوب ضوابط، آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مصوب هیأت حمایت از کرسی‌های ‏نظریه‌پردازی، نقد و مناظره.‏
‏ ماده10ـ این اساسنامه در10ماده در جلسه596 مورخ 5/10/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.‏‏ ‏
‏ ‏
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد ‏

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
18039
تاریخ تصویب :
1385/10/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
فرهنگستان علوم
موضوع :