جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به پاداش آخر سال (عیدی) سال 1385 شماره146709/ت36619هـ
‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

‏ هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/10/1385 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده واحده قانون نحوه ‏پرداخت عیدی به کارکنان دولت ـ مصوب1374ـ ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1385 را به شرح زیر تصویب نمود: ‏
‏ 1ـ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی مشمول نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت" href="/tags/22214/قانون-نظام-هماهنگ-پرداخت-کارکنان-دولت/" class="link">قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب1370 ـ ، نیروهای ‏مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه مجازند به کارکنان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و همچنین اعضای ‏هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت یک میلیون و هفتصد و ‏پنجاه هزار (1.750.000) ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1385 به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری ‏از محل بودجه مصوب دستگاههای اجرایی موضوع بند (14) ضوابط اجرایی بودجه سال 1385 کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ‏‏11339/ت34802هـ مورخ 9/2/1385 پرداخت نمایند. ‏
‏ تبصره1ـ پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند ممنوع می ‏باشد. ‏
‏ تبصره2ـ پرداخت پاداش پایان سال (عیدی)، موضوع این بند به مستخدمان پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت مشروط بر آنکه ‏وجهی به عنوان عیدی یا پاداش آخر سال یا عناوین مشابه آن دریافت نکرده باشند، به نسبت خدمت تمام وقت آنان در سال 1385 خواهد ‏بود. ‏
‏ 2ـ میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) کلیه بازنشستگان، مستمری‌بگیران حقوق وظیفه ازکارافتادگی و حقوق وظیفه وراث ‏مستخدمان متوفای مشمول صندوقهای بازنشستگی کشوری و صندوق معذوریت و ازکارافتادگی جهادسازندگی و صندوقهای ‏بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوقهای بازنشستگی مبلغ یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (1.750.000) ریال ‏از محل بودجه مصوب هر دستگاه اجرایی، قابل پرداخت می باشد. ‏
‏ 3ـ خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام وقت محسوب می‌شود، همچنین معلمان حق التدریس نسبت به ‏ساعات تدریس، مشمول این تصویب‌نامه خواهند بود. ‏
‏ 4ـ شهرداریهای سراسر کشور مجازند پاداش آخر سال 1385 (عیدی) کارکنان شاغل، بازنشسته، مستمری بگیر، وظیفه از ‏کارافتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمان متوفای خود را با رعایت مبلغ موضوع بندهای (1) و (2) این تصویب‌نامه، از محل اعتبارات منابع ‏داخلی خود پرداخت نمایند. ‏
‏ 5 ـ کلیه شرکتهای دولتی، سازمانها و مؤسسات و شرکتهایی که دارای مقررات خاص بوده و شمول قوانین و مقررات عمومی دولت ‏بر آنها مستلزم ذکر نام است، مانند شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و کلیه شرکتها و مؤسسات تابع آن، ‏سازمان صنایع ملی ایران و تمام شرکتها و سازمانهای تابع آن، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی، می توانند پاداش آخر سال ‏‏(عیدی) موضوع بندهای (1) و (2) این تصویب‌نامه را به کارکنان شاغل و بازنشسته خود از محل منابع داخلی و همچنین صندوقهای ‏بازنشستگی تابع خود، پرداخت نمایند. پرداخت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان پاداش آخر سال و امثال آن، ممنوع می باشد.‏
‏ 6 ـ مجامع عمومی شرکتهای دولتی موظفند از پرداخت هر گونه مبلغی تحت عنوان پاداش، عیدی و غیره به غیر از مبلغ مندرج در ‏بند (1) این تصویب‌نامه به مدیران شرکت خودداری نمایند. ‏
‏ 7ـ رؤسای مجامع موضوع بند (6) این تصویب‌نامه موظفند گزارش اجرای این تصویب‌نامه را به معاون اول رییس جمهور ارسال کنند.‏‏ ‏
‏ ‏
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی ‏

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18043
تاریخ تصویب :
1385/10/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :