جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی بند « هـ» تبصره (1) قانون بودجه سال 1386 کل کشور شماره7762/ت120هـوزارت اموراقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ19/1/1386 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند « هـ» تبصره (1) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند « هـ» تبصره (1) قانون بودجه سال 1386 کل کشور

ماده1ـ گمرک ایران مجاز است اعتبار ردیف شماره 503747 منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال1386 کل کشور را براساس موافقتنامه‌های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در امور زیر هزینه نماید:
1ـ توسعه امر آموزش و بالابردن دانش تخصصی کارکنان از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی، کارگروهها و کارگاههای آموزشی و نظایر آن.
2ـ تأمین مسکن کارکنان گمرکهای واقع در مناطق محروم مرزی و سواحل جنوبی کشور از طریق خرید، تکمیل، مرمت و تجهیز منازل سازمانی گمرک و پرداخت حق مسکن به کارکنان فاقد منزل سازمانی.
3ـ تجهیز گمرکهای کشور به سیستمهای کنترل الکترونیکی و دستگاههای کنترل نامحسوس و انجام امور مربوط به پشتیبانی و نگهداری آنها.
4 ـ تأمین تجهیزات اداری موردنیاز گمرکهای مرزی و دورافتاده کشور و هزینه‌های پشتیبانی گمرکهای کشور.
5 ـ پرداخت پاداش به کارکنان گمرکهای واقع در نقاط مرزی و سواحل جنوبی کشور به منظور جذب و نگهداری آنان در منطقه و پرداخت پاداش به کارکنانی که طبق تشخیص رییس کل گمرک ایران در کسب درآمدهای گمرکی نقش قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند.
6 ـ پرداخت بابت فعالیتهای فرهنگی و رفاهی برای کارکنان گمرک.
ماده2ـ اعتبارات موضوع این آیین‌نامه با اولویت دادن به گمرکهای واقع در نوار مرزی، سواحل جنوبی و مناطق محروم کشور توزیع می‌گردد.
ماده3ـ پرداختهای موضوع این آیین‌نامه برای سالهای بعد ایجاد تعهد نمی‌کند.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18096
تاریخ تصویب :
1386/1/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :